Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zagospodarowanie odpadów 19 12 10/ 2020

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 24-12-2020 09:24:00
Placing offers : 29-01-2021 12:00:00
Offers opening : 29-01-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.04 2020-12-24 09:24:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 460.16 2020-12-24 09:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ oraz umowy - Formularz oferetowy.pdf pdf 313.18 2020-12-24 09:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf pdf 188.64 2020-12-24 09:24:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do umowy - Harmonogram.xlsx xlsx 11.01 2020-12-24 09:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.43 2020-12-24 09:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2020-12-24 09:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - RODO.docx docx 15.36 2020-12-24 09:24:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 86.5 2020-12-24 09:57:44 Proceeding
espd-request.xml xml 146.88 2020-12-24 09:57:54 Proceeding
README.txt txt 0.93 2020-12-24 09:58:46 Proceeding
Odpowiedzi.pdf pdf 99.01 2021-01-07 13:21:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 121.43 2021-01-29 14:28:40 Public message
unieważnienie.pdf pdf 29.19 2021-02-03 12:48:33 Public message

Announcements

2021-02-03 12:48 Gabriela Watała Rozstrzygnięcie postępowania

unieważnienie.pdf

2021-01-29 14:28 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-07 13:21 Gabriela Watała Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 1206