Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-262-56/2020 Dostawa analizatora wielkości cząstek i potencjału zeta

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 23-12-2020 11:47:00
Placing offers : 07-01-2021 10:00:00
Offers opening : 07-01-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Link do połączenia wideo, na którym odbędzie się otwarcie ofert:

https://zoom.us/j/97216470625?pwd=aThPakJDMzZ0RDE5NTMrSVFZSTFYQT09
Meeting ID: 972 1647 0625
Passcode: jxL2Tt

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 392.34 2020-12-23 11:47:00 Proceeding
02. SIWZ - DZP-262-56.2020.pdf pdf 593.83 2020-12-23 11:47:00 Proceeding
03. Wzór umowy - DZP-262-56.2020.pdf pdf 405.8 2020-12-23 11:47:00 Proceeding
04. Zał. nr 1 do wzoru umowy - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 335.53 2020-12-23 11:47:00 Proceeding
05. Formularz ofertowy.docx docx 1054.11 2020-12-23 11:47:00 Proceeding
06. Oświadczenia - wzory.zip zip 2091.53 2020-12-23 11:47:00 Proceeding
07. Klauzule informacyjne RODO (do siwz i wzoru umowy).zip zip 388.33 2020-12-23 11:47:00 Proceeding
08. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 425.33 2021-01-07 11:06:44 Public message
09. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 503.5 2021-01-12 15:29:27 Public message

Announcements

2021-01-12 15:29 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

09. Informacja o wyb [...].pdf

2021-01-07 11:06 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

08. Informacja z otw [...].pdf

2021-01-07 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 420 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 481