Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 771136-N-2020 Usługa Ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie (2 Pakiety)

Bożena Brzękowska
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA Department: Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Publicznych
Deadlines:
Published : 23-12-2020 09:53:00
Placing offers : 12-01-2021 11:00:00
Offers opening : 12-01-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP400PodgladOpublikowanego.pdf pdf 174.22 2020-12-23 09:53:00 Proceeding
SIWZ podpisany.pdf pdf 1379.05 2020-12-23 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Wzor umowy dla Pakietu 1.doc doc 115.5 2020-12-23 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3b Wzor umowy dla pakietu 2.doc doc 119 2020-12-23 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4a formularz do Pakietu nr 1.doc doc 117.5 2020-12-23 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4b formularz do Pakietu nr 2.doc doc 93 2020-12-23 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 45.5 2020-12-23 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 47 2020-12-23 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 63.5 2020-12-23 09:53:00 Proceeding
ZMIANA TERMINU OTWARCIA.pdf pdf 79.66 2021-01-07 10:16:34 Proceeding
Wyjaśnienia na stronę.docx docx 13.54 2021-01-08 15:42:03 Proceeding
Informacja z otwarcia.pdf pdf 236.7 2021-01-12 12:43:06 Public message
Wybór oferty.pdf pdf 100.6 2021-01-21 10:53:27 Public message

Announcements

2021-01-21 10:53 Bożena Brzękowska Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pozdrawiam

Bożena Brzękowska

Asystent Brokera
b.brzekowska@merydian.pl
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA
90–456 Łódź, ul. Piotrkowska 233
tel: 42 637 77 96–98; kom 601 170 028
www.merydian.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000048205, NIP 725-17-06-712, REGON 472042317, kapitał zakładowy 500 000 PLN – opłacony w całości
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych wykorzystywanych dla celów korespondencji mailowej jest „MERYDIAN” Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie: www.merydian.pl. W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym iod@merydian.pl.
Uwaga: Ten e-mail (wraz z załącznikami) jest poufny i przeznaczony tylko dla adresata (ów) tej wiadomości. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie oraz rozprowadzanie (dystrybucja) są zabronione. Jeśli wiadomość ta znalazła się w Twojej skrzynce w wyniku błędu, prosimy poinformuj nas o tym niezwłocznie i usuń oryginał wiadomości wraz z wszelkimi wydrukami (kopiami)

Wybór oferty.pdf

2021-01-12 12:43 Bożena Brzękowska Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert w postępowaniu znak sprawy 1/12/2020 na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 1179