Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 012/JRP/2020 Przetarg nieograniczony „Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Żnin”

Deadlines:
Published : 24-12-2020 11:10:00
Placing offers : 05-02-2021 11:00:00
Offers opening : 05-02-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1.SIWZ wraz z załącznikami.7z 7z 4041.98 2020-12-24 11:10:00 Proceeding
2.Decyzje lokalizacyjne.7z 7z 26781.29 2020-12-24 11:10:00 Proceeding
3.Plan zagospodarowania.7z 7z 2282.74 2020-12-24 11:10:00 Proceeding
4.Mapy zasadnicze.7z 7z 8532.19 2020-12-24 11:10:00 Proceeding
5.Mapy orientacyjne.7z 7z 788.2 2020-12-24 11:10:00 Proceeding
6.Warunki techniczne.7z 7z 3273.29 2020-12-24 11:10:00 Proceeding
7.Dokumentacje geotechniczne.pdf pdf 9582.47 2020-12-24 11:10:00 Proceeding
8.Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf pdf 106.41 2020-12-24 11:10:00 Proceeding
9.Decyzje środowiskowe.7z 7z 6035.98 2020-12-24 11:10:00 Proceeding
10.Odtworzenie nawierzchni oraz dokumenty ZDW.7z 7z 549.96 2020-12-24 11:10:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ.pdf pdf 154.9 2021-01-25 15:27:36 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2.pdf pdf 83.92 2021-01-27 16:04:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 103.39 2021-02-05 12:08:36 Public message

Announcements

2021-02-05 12:08 Mateusz Piechowiak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-05 11:00 Buyer message Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie zobligowany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca przesyła dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o.o., korzystając z przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie, gdzie ogłoszone jest postępowania(link do postępowania znajduje się na profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/zwik_znin )
2021-01-27 16:04 Mateusz Piechowiak Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2021-01-25 15:27 Mateusz Piechowiak Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 1

Wyjaśnienie treści o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1734