Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-6810/20/398/T Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.500 kg

Sławomir Jastrzębski
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 21-12-2020 09:35:00
Placing offers : 21-01-2021 10:00:00
Offers opening : 21-01-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS248-617810-pl.pdf pdf 133.73 2020-12-21 09:35:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1346.59 2020-12-21 09:35:00 Proceeding
załączniki do edycji.doc doc 266.5 2020-12-21 09:35:00 Proceeding
documentpyt6810.pdf pdf 262.27 2021-01-05 14:19:07 Public message
załączniki do edycji.doc doc 263.5 2021-01-05 14:19:07 Public message
2021-OJS005-007662-pl.pdf pdf 82.44 2021-01-08 09:06:30 Public message
info6810.pdf pdf 80.26 2021-01-21 11:51:28 Public message
infowybzad1,2.pdf pdf 116.56 2021-02-08 15:16:43 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 119.02 2021-03-05 10:24:53 Public message

Announcements

2021-03-05 10:24 Sławomir Jastrzębski ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-02-08 15:16 Sławomir Jastrzębski informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1 i 2

infowybzad1,2.pdf

2021-01-21 11:51 Sławomir Jastrzębski informacja z otwarcia ofert

info6810.pdf

2021-01-08 09:06 Sławomir Jastrzębski Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

2021-OJS005-007662-p [...].pdf

2021-01-05 14:19 Sławomir Jastrzębski pytania i odpowiedzi

documentpyt6810.pdf

załączniki do edycji [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 754