Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1120/2020 Usługa zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Deadlines:
Published : 18-12-2020 20:52:00
Placing offers : 23-12-2020 23:59:00
Offers opening : 24-12-2020 00:01:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Usługę zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych".


I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej "PPK")na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. Z 2018 r., poz 2215 ze zm.).

II. Opis sposobu przygotowania oferty.

Zapraszamy do złożenia ofert elektronicznie poprzez załączenie oferty, przygotowanej przez wykonawcę. Oferta winna zawierać:

  1. podanie wysokości wynagrodzenia (w % miesięcznie) za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.

  2. przedłożenia wzoru umowy o zarządzani i prowadzenie PPK, spełniającej wymogi Ustawy.

  3. wskazania zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku oferenta lub przejęcia go przez inny podmiot.

  4. określenia dodatkowych korzyści dla pracowników Zamawiającego.

  5. wskazania innych niż określone w niniejszym piśmie proponowanych przez siebie form wsparcia w procesie wdrożenia PPK.


III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się informacjami opisanymi w ofercie

IV. Wybór oferty najkorzystniejszej

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, po przez publikację ogłoszenia na stronie www.platformazakupowa.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest zawarcie umowy.

V. Porozumiewanie się z wykonawcami

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub skontaktuj się z osobami uprawnionymi do składania wyjaśnień dotyczących postępowania:

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

    tel. 22 101 02 02 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych koszt miesięczny 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 428