Proceeding: ZP/06/20 Usługa opracowania kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie budowy zespołu poradni specjalistycznych w Toruniu przy ul. Św. Józefa 53-59, działka 47/3 w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego koncepcję funkcjonalną

Marta Mularczyk
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Toruń Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 16-12-2020 12:13:00
Placing offers : 18-01-2021 10:00:00
Offers opening : 18-01-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 1327.32 2020-12-16 12:13:00 Proceeding
Ogłoszenie 2020 S 245-607750.pdf pdf 1297.71 2020-12-16 12:13:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Koncepcja.zip zip 51990.23 2020-12-16 12:13:00 Proceeding
Załącznik nr 6 JEDZ.zip zip 85.79 2020-12-16 12:13:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Audyt.zip zip 10289.01 2020-12-16 12:13:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ.zip zip 139.22 2020-12-16 12:13:00 Proceeding
Dokumenty które otrzymał od Zamawiającego Wykonawca do przygotowania koncepcji.zip zip 56240.24 2020-12-16 12:13:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 134.52 2021-01-11 08:37:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 238.82 2021-01-18 10:37:29 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 567.92 2021-03-03 10:19:13 Public message

Announcements

2021-03-03 10:19 Marta Mularczyk Dzień dobry,

Informuję że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP/06/20. W załączeniu informacja o wyborze.

Z poważaniem,
Marta Mularczyk

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-01-18 10:37 Marta Mularczyk Dzień dobry,

W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Z poważaniem,
Marta Mularczyk

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-11 08:37 Marta Mularczyk Dzień dobry,

Przesyłam pytania i odpowiedzi do postępowania.

Z poważaniem,
Marta Mularczyk

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1785