Proceeding: WOF.261.103.2020 Wykonanie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony – siedlisk przyrodniczych i gatunków w siedmiu obszarach Natura 2000 województwa podlaskiego.

Ewa Popławska
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Deadlines:
Published : 14-12-2020 09:43:00
Placing offers : 13-01-2021 09:00:00
Offers opening : 13-01-2021 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.103.2020 SIWZ.pdf pdf 329.74 2020-12-14 09:43:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.103.2020_ Ogłoszenie.pdf pdf 315.45 2020-12-14 09:43:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.103.2020.EP_Zalacznik_nr4_do SIWZ_Wykaz_osob.doc doc 140 2020-12-14 09:43:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.103.2020.EP_Zalacznik_nr5_do SIWZ_Informacja_grupa_kapitalowa.doc doc 98.5 2020-12-14 09:43:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.103.2020.EP_Zalacznik_nr6_do SIWZ_Formularz ofertowy.doc doc 192.5 2020-12-14 09:43:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.103.2020.EP_Zalacznik_nr1_do SIWZ_OPZ.doc doc 202 2020-12-14 09:43:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.103.2020.EP_Zalacznik_nr2_JEDZ.zip zip 82.46 2020-12-14 09:43:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.103.2020.EP_Zalacznik_nr3_do SIWZ_Wykaz usług.doc doc 121 2020-12-14 09:43:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.103.2020.EP_Zalacznik_nr7A_do SIWZ_Wzór umowy.pdf pdf 577.37 2020-12-14 09:43:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.103.2020.EP_Zalacznik_nr7B_do SIWZ_Wzór umowy.pdf pdf 626.83 2020-12-14 09:43:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.103.2020.EP_Zalacznik_nr8_do SIWZ_Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 97.5 2020-12-14 09:43:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.103.2020.EP_Zalacznik_nr9_do SIWZ_Wykaz osób do kryterium oceny.doc doc 198 2020-12-14 09:43:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.103.2020.EP_Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.pdf pdf 343.69 2020-12-14 09:43:00 Proceeding
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.103.2020.EP_Instrukcja_wypelniania_JEDZ.pdf pdf 115.62 2020-12-14 09:43:00 Proceeding
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-OJS079-202948-pl.pdf pdf 336.05 2021-04-23 11:42:22 Public message
informacja _o_wyborze_oferty.pdf pdf 112.1 2021-03-11 15:14:18 Public message
Zamowienia_RDOS_Bialystok_WOF.261.103.2020.EP_Zalacznik_nr6_do SIWZ_Formularz ofertowy.doc doc 192.5 2020-12-14 10:49:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert WOF.261.103.2020.EP.pdf pdf 117.53 2021-01-13 15:58:37 Public message

Announcements

2021-04-23 11:42 Ewa Popławska Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Z poważaniem,
Ewa Popławska

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-03-11 15:14 Ewa Popławska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam informację o wyborze ofert.
Z poważaniem,
Ewa Popławska

informacja _o_wyborz [...].pdf

2021-01-13 15:58 Ewa Popławska Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem,
Ewa Popławska

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-13 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na wszystkie części ogółem wynosi: 535 800,00 zł brutto, w tym na:
Nr części Kwota zł brutto
- część I – 50 500 zł
- część II – 9 000 zł
- część III – 45 000 zł
- część IV – 18 250 zł
- część V – 36 250 zł
- część VI – 6 500 zł
- część VII – 55 750 zł
- część VIII – 250 800 zł
- część IX – 42 500 zł
- część X – 21 250 zł

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2020-12-14 10:49 Ewa Popławska W formularzu ofertowym w kolumnie 3 tabeli poprawia się nazwę nazwę:
"Cena jednostkowa gross za wykonanie jednego (było: punktu; jest: stanowiska) monioringoweo w ramach danego zadania"

Zamowienia_RDOS_Bial [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 754