Proceeding: 12.12.20.P.DUJSP Kompleksowe ubezpieczenie floty pojazdów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o

Deadlines:
Published : 08-12-2020 11:50:00
Placing offers : 17-12-2020 11:00:00
Offers opening : 17-12-2020 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) przez Nord Partner  Sp. z o.o. działającego na podstawie udzielonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie floty pojazdów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp.  z  o.o. 

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz załączniki 1-4 do SIWZ oraz załącznik nr 9 do SIWZ w wersji edytowalnej.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SIWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w  załącznikach nr 6 - 8 do SIWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 8 ust. 2 w  związku z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp Pełnomocnik Zamawiającego udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą sią ze stosowanym wnioskiem o  udostępnienie informacji poufnych dotyczących działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. zamieszczonych w załącznikach nr 6 – 8 – wniosek o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 9 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek na adres e-mail: przetargi.dujsp@np.com.pl oraz za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner przy użyciu formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dla niniejszego postępowania.

Otrzymane w ten sposób informacje przez Wykonawców nie mogą być udostępniane innym osobom i podmiotom oraz muszą służyć tylko i wyłącznie przygotowaniu oferty przez podmioty uprawione do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru wszystkich otrzymanych dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i następne Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm. - zwana dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Informacje poufne, o których mowa powyżej udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm. - zwana dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
12.12.20.P.DUJSP_ogłoszenie o zamówieniu.htm htm 77.89 2020-12-08 11:50:00 Proceeding
12.12.20.P.DUJSP_dokumentacja.zip zip 1763.63 2020-12-08 11:50:00 Proceeding
12.12.20.P.DUJSP MOSiR Lublin Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 504.19 2020-12-17 14:47:33 Public message
12.12.20.P.DUJSP MOSiR Lublin Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_.pdf pdf 221.95 2020-12-29 16:44:33 Public message
12.12.20.P.DUJSP_ogłoszenie o umowie.html html 34.14 2021-01-25 06:05:09 Public message

Announcements

2021-01-25 06:05 Marzena Kwiatkowska 3. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 25.01.2021 r.

12.12.20.P.DUJSP_ogł [...].html

2020-12-29 16:44 Marzena Kwiatkowska 2. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 29.12.2020 r.

12.12.20.P.DUJSP MOS [...].pdf

2020-12-17 14:47 Marzena Kwiatkowska 1. informacja z otwarcia ofert z 17.12.2020 r.

12.12.20.P.DUJSP MOS [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 405