Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.14.2020 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Trąbki Wielkie i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

Deadlines:
Published : 04-12-2020 07:11:00
Placing offers : 17-12-2020 12:15:00
Offers opening : 17-12-2020 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

 

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) przez Nord Partner Sp. z o. o. działającego na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej  Gminy Trąbki Wielkie i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz załączniki 1A-4 do SIWZ oraz załącznik nr 16 do SIWZ w wersji edytowalnej.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SIWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w  załącznikach nr 6-15 do SIWZ. 

W związku z powyższym na podstawie art. 8 ust. 2 w  związku z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp Pełnomocnik Zamawiającego udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą sią ze stosowanym wnioskiem o  udostępnienie informacji poufnych dotyczących działalności Gminy Trąbki Wielkie zamieszczonych w załącznikach nr 6-15 – wniosek o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 16.

 

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek na adres e-mail: przetargi.dujsp@np.com.pl lub za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings za pomocą przycisku wyślij wiadomość do Zamawiającego.

 

Otrzymane w ten sposób informacje przez Wykonawców nie mogą być udostępniane innym osobom i podmiotom oraz muszą służyć tylko i wyłącznie przygotowaniu oferty przez podmioty uprawione do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru wszystkich otrzymanych dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i następne Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm. - zwana dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

 

Informacje poufne, o którym mowa w pkt. 4 udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm. - zwana dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.271.14.2020_ogłoszenie o zamówieniu.htm htm 92.91 2020-12-04 07:11:00 Proceeding
ZP.271.14.2020_dokumentacja.zip zip 1518.68 2020-12-04 07:11:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.html html 20.52 2020-12-11 18:08:29 Public message
ZP.271.14.2020 Zapytania i odpowiedzi Gmina Trąbki Wielkie - część jawna.pdf pdf 184.92 2020-12-11 18:08:29 Public message
ZP.271.14.2020 Zmodyfikowany Załącznik nr 1A oraz załącznik nr 1B, 1C, 2, 3, 4 do SIWZ - edytowalne.docx docx 167.25 2020-12-11 18:08:29 Public message
ZP.271.14.2020 Zmodyfikowany Załącznik nr 1A do SIWZ.pdf pdf 274.39 2020-12-11 18:08:29 Public message
ZP.271.14.2020 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 270.37 2020-12-17 16:29:43 Public message
ZP.271.14.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 225.51 2020-12-28 08:26:06 Public message

Announcements

2020-12-28 08:26 Agnieszka Jędrzejewska 4. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 24.12.2020 r.

ZP.271.14.2020 Infor [...].pdf

2020-12-24 10:27 Marzena Kwiatkowska 4. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 24.12.2020 r.
2020-12-17 16:29 Marzena Kwiatkowska 3. informacja z otwarcia ofert z 17.12.2020 r.

ZP.271.14.2020 Infor [...].pdf

2020-12-14 12:02 Marzena Kwiatkowska The message was withdrawn by the Buyer.
2020-12-11 18:08 Marzena Kwiatkowska 1.pytanie i odpowiedź w sprawie SIWZ wraz ze zmianą treści SIWZ oraz zmianą ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania ofert z 14.12.2020 r. na 17.12.2020 r. - część jawna.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].html

ZP.271.14.2020 Zapyt [...].pdf

ZP.271.14.2020 Zmody [...].docx

ZP.271.14.2020 Zmody [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 737