Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1093/2020 Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z bieżącą pieką nad projektem: "Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi "

Deadlines:
Published : 27-11-2020 12:39:00
Placing offers : 01-12-2020 10:00:00
Offers opening : 01-12-2020 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Warunki udziału w postępowaniu.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z bieżącą obsługą dla projektu POIS.09.02.00-00-0193/20 w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia działanie 9.2 „Doposażenie SP ZOZ  MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi  celem diagnostyki,  leczenia chorych  z COVID  19 oraz innymi chorobami zakaźnymi”

W zakres usługi wchodzi w szczególności:

1. Pomoc w przygotowaniu załączników do umowy.

2. Opracowywanie wniosków o płatność w systemie SL2014.

3. Bieżący kontakt z Ministerstwem Zdrowia.

4. Przygotowywanie wniosków o zmiany wraz z harmonogramami.

5. Przygotowywanie dokumentów do aneksów umów.

6. Rozwiązywanie problemów powstałych na etapie realizacji.

7. Udział w kontrolach projektu prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia.   


II. Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021 roku

III. Termin płatności: w terminie 30 dni od otrzymania faktury wystawionej kwartalnie - do 90% wartości a pozostałe 10% wartości po zatwierdzeniu wniosku końcowego

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

Zapraszamy do złożenia ofert elektronicznie poprzez wypełnienie poniższego formularza elektronicznego lub załączeniem oferty, przygotowanej przez wykonawcę.

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena 100 %

sposób dokonywania oceny wg. wzoru

[ ( Cn : Cb ) x 100 ] x 100%

Cn - cena najniższa

Cb - cena badanej oferty

Cena netto i brutto oferty nie podlega negocjacji i jest niezmienna.

 VI. Opis sposobu obliczenia ceny

1.  Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 lipca 2000r. o cenach (Dz.U.Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2.  Cena za realizację całości przedmiotu zamówienia podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w warunkach zamówienia.

3.  Cenę należy podać w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Należy również podać stawkę podatku od towarów i usług VAT, jaka została wliczona w oferowaną cenę.

VII. Wybór oferty najkorzystniejszej

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, po przez publikację ogłoszenia na stronie www.platformazakupowa.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest zawarcie umowy.

VIII. Porozumiewanie się z wykonawcami

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub skontaktuj się z osobami uprawnionymi do składania wyjaśnień dotyczących postępowania:

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

    tel. 22 101 02 02 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zestawienie ofert.pdf pdf 20.81 2020-12-01 16:11:09 Public message

Announcements

2020-12-01 16:11 Jacek Gorszanów Informacja z otwarcia ofert

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2020-11-28 12:40 Jacek Gorszanów W związku z zapytaniem Zamawiający potwierdza iż w przedmiocie zamówienia jest zarówno przygotowanie wniosku o dofinansowanie, jak i doradztwo w zakresie pełnego rozliczenia projektu.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sporządzenie dokumentacji - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 526