Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/1/1a/2020 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym.

Deadlines:
Published : 26-11-2020 19:36:00
Placing offers : 04-12-2020 10:00:00
Offers opening : 04-12-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Część III-Wzor umowy.pdf pdf 258.06 2020-11-26 19:36:00 Proceeding
Część II-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 284.8 2020-11-26 19:36:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu..pdf pdf 4861.33 2020-11-26 19:36:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 11158 2020-11-26 19:36:00 Proceeding
Załaczniki i formularz.pdf pdf 409.23 2020-11-26 19:36:00 Proceeding
Zestawienie ofert...pdf pdf 163.18 2020-12-04 13:18:18 Public message

Announcements

2020-12-11 15:31 Magdalena Włodarek Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Kaliszu informuje, iż postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, tj. ,,cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty."
Najkorzystniejsza i jedyna oferta firmy: SLT GROUP Dariusz Lewandowski, Sikórz 4, 87-602 Chrostkowo opiewa na kwotę: 253.729,00 zł netto, 312.086,67 zł brutto.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 190.000,00 zł netto.
PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu informuje, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

2020-12-04 13:18 Anna Kędzia Protokół z otwarcia

Zestawienie ofert... [...].pdf

2020-12-04 11:12 Anna Kędzia The message was withdrawn by the Buyer.
2020-12-04 09:43 Anna Kędzia Link do otwarcia: https://youtu.be/IdESOkG30KQ
2020-11-27 18:04 Anna Kędzia PM/Z/1/1a/2020 Informacja dla Wykonawców Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) na dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym. W związku z pojawieniem się zapytań do w/w postępowania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) udziela następujących odpowiedzi: Pytanie 1:Czy zamawiający dopuszcza zamiast fotela kierowcy stałego, materiałowego z pełną regulacją fotel kierowcy amortyzowany również z pełną regulacją (kąt oparcia, odsunięcie, wysokość i pochylenie siedziska - 4 stopnie), podparcie lędźwiowe, podłokietnik? Odpowiedź: Przedsiębiorstwo Wodociągowych i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu dopuszcza możliwość zamiany fotela na fotel amortyzowany i pełną regulacja (kąt oparcia, odsunięcie, wysokość i pochylenie siedziska - 4 stopnie), podparcie lędźwiowe, podłokietnik.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 859