Proceeding: NZP/TZZ/12/2020 Przetarg nieograniczony - "Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części”

Deadlines:
Posted : 24-11-2020 11:41:00
Placing offers: 05-01-2021 10:00:00
Opening offers : 05-01-2021 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 162.22 2020-11-24 11:41:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 3576.62 2020-11-24 11:41:00 Proceeding
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.docx docx 58.96 2020-11-24 11:41:00 Proceeding
JRDZ.zip zip 86.01 2020-11-24 11:41:00 Proceeding
wyjasnienia tresci SIWZ.pdf pdf 1255.84 2020-11-26 08:51:13 Public message
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW- informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 107.04 2021-01-05 13:12:56 Public message
Zawiadomenie o wykluczeniu Wykonawcy.pdf pdf 3218.2 2021-01-20 09:32:41 Public message

Announcements

2021-01-20 09:32 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy POLCOPPER Sp. z o. o. (znak pisma: NZP/22/2021).

Zawiadomenie o wyklu [...].pdf

2021-01-05 13:12 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (pismo z dnia 05.01.2021r.)

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2020-11-26 08:51 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 26.11.2020r. (znak pisma: NZP/199/2020).

wyjasnienia tresci S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 711