Proceeding: RGKiM.271.10.2020.ACH "Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich" (ETAP I)

Wiktor Janicki
Urząd Miasta Puck
Deadlines:
Posted : 24-11-2020 11:12:00
Placing offers: 26-01-2021 10:30:00
Opening offers : 26-01-2021 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS229-563219-pl.pdf pdf 137.28 2020-11-24 11:12:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 2376.01 2020-11-24 11:12:00 Proceeding
Zał.9 Dokumentacja projektowa.7z 7z 283232.27 2020-11-24 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 formularz oferty edyt.doc doc 133.5 2020-11-24 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 JEDZ edyt.doc doc 186.5 2020-11-24 11:12:00 Proceeding
Załączniki wersja edytowalna.zip zip 301.75 2020-11-24 11:12:00 Proceeding
Informacja dla wykonawców o odwołaniu.pdf pdf 4058.18 2020-12-04 12:34:55 Public message
TED - Sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 76.58 2020-12-14 16:50:36 Public message
Załącznik nr 1.pdf pdf 122.29 2020-12-14 16:50:36 Public message
Załącznik nr 1.xlsx xlsx 13.8 2020-12-14 16:50:36 Public message
Załącznik nr 2.1.pdf pdf 87.75 2020-12-14 16:50:36 Public message
Załącznik nr 2.2.pdf pdf 203.36 2020-12-14 16:50:36 Public message
Załącznik nr 3 Dokumentacja geologiczna.zip zip 183042.67 2020-12-14 16:50:36 Public message
wyjaśnienia do SIWZ 14.12.2020.pdf pdf 500.41 2020-12-14 16:50:36 Public message
TED - sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 73.06 2020-12-28 13:07:02 Public message
zmiana ogłoszenia i SIWZ 28.12.2020.pdf pdf 315.71 2020-12-28 13:07:02 Public message
TED ogłoszenie o sprostowaniu 09.01.2021.pdf pdf 85.28 2021-01-09 20:30:02 Public message
wyjaśnienia do SIWZ 09 01 2021.pdf pdf 2236.15 2021-01-09 20:30:02 Public message
Załączniki 09.01.2021.zip zip 504470.51 2021-01-09 20:30:02 Public message

Announcements

2021-01-09 20:30 Wiktor Janicki INFORMACJA O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANIE OGŁOSZENIA I SIWZ

TED ogłoszenie o spr [...].pdf

wyjaśnienia do SIWZ [...].pdf

Załączniki 09.01.202 [...].zip

2020-12-28 13:07 Wiktor Janicki INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA I TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TED - sprostowanie o [...].pdf

zmiana ogłoszenia i [...].pdf

2020-12-14 16:50 Wiktor Janicki Dzień dobry,
w załączeniu przesyłamy wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmianę ogłoszenia i SIWZ.
Z poważaniem

TED - Sprostowanie o [...].pdf

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 1.xlsx

Załącznik nr 2.1.pdf

Załącznik nr 2.2.pdf

Załącznik nr 3 Dokum [...].zip

wyjaśnienia do SIWZ [...].pdf

2020-12-04 12:34 Wiktor Janicki ZAWIADOMIENIE o odwołaniu od treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
wniesionym przez STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

Informacja dla wykon [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 3057