Proceeding: ZP.271.4.2020 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kurów i jej jednostek organizacyjnych

Deadlines:
Published : 20-11-2020 17:55:00
Placing offers : 14-12-2020 11:00:00
Offers opening : 14-12-2020 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przez Nord Partner Sp. z o.o. działającego na podstawie udzielonego przez Gminę Kurów pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kurów i jej jednostek organizacyjnych.

Pełnomocnik Zamawiającego: NORD PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń. Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej nr 428/98 z dnia 14.08.1998 r. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000071865 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030.


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.271.4.2020_dokumentacja.zip zip 942.81 2020-11-20 17:55:00 Proceeding
ZP.271.4.2020_ogłoszenie o zamówieniu.html html 91.63 2020-11-20 17:55:00 Proceeding
ZP.271.4.2020Zmiana SIWZ -Gmina Kurów.pdf pdf 377.66 2020-12-01 13:38:59 Public message
ZP.271.4.2020_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.html html 20.63 2020-12-01 13:38:59 Public message
ZP.271.4.2020Zmiana SIWZ -Gmina Kurów_2.pdf pdf 377.32 2020-12-08 13:59:02 Public message
ZP.271.4.2020_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.html html 20.65 2020-12-08 13:59:02 Public message
ZP.271.4.20 Gmina Kurów odpowiedzi na pytania_jawne.pdf pdf 300.21 2020-12-09 07:11:02 Public message
ZP.271.4.20 Gmina Kurów Zmodyfikowany Załącznik nr 1A Formularz ofertowy_jawne, poufne.docx docx 41.9 2020-12-09 07:11:02 Public message
ZP.271.4.2020 Gmina Kurów Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 514.82 2020-12-14 14:19:31 Public message
ZP.271.4.2020 Gmina Kurów Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I i III.pdf pdf 229.53 2020-12-23 14:24:23 Public message
ZP.271.4.2020_unieważnienie_część II_platforma.pdf pdf 232.68 2021-01-12 10:26:12 Public message
ZP.271.4.2020_ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.html html 42.89 2021-01-29 15:28:58 Public message

Announcements

2021-01-29 15:28 Marzena Kwiatkowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZP.271.4.2020_ogłosz [...].html

2021-01-12 10:26 Marzena Kwiatkowska Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części II zamówienia z 12.01.2020 r.

ZP.271.4.2020_uniewa [...].pdf

2020-12-23 14:24 Marzena Kwiatkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 23.12.2020 r. w zakresie części I i III zamówienia.

ZP.271.4.2020 Gmina [...].pdf

2020-12-14 14:19 Marzena Kwiatkowska Informacja z otwarcia ofert z 14.12.2020 r.

ZP.271.4.2020 Gmina [...].pdf

2020-12-09 07:11 Marzena Kwiatkowska Pytania i odpowiedzi z dnia 09.12.2020 r. w części jawnej wraz z informacją o zmianie treści SIWZ - Załącznik nr 1A Formularz ofertowy

ZP.271.4.20 Gmina Ku [...].pdf

ZP.271.4.20 Gmina Ku [...].docx

2020-12-08 13:59 Marzena Kwiatkowska Informacja o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 08.12.2020 r. w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z 09.12.2020 r. na 14.12.2020 r.

ZP.271.4.2020Zmiana [...].pdf

ZP.271.4.2020_ogłosz [...].html

2020-12-01 13:38 Marzena Kwiatkowska Informacja o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 01.12.2020 r. w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z 02.12.2020 r. na 09.12.2020 r.

ZP.271.4.2020Zmiana [...].pdf

ZP.271.4.2020_ogłosz [...].html

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 627