Proceeding: 612211-N-2020 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie

Deadlines:
Published : 18-11-2020 16:07:00
Placing offers : 08-12-2020 12:15:00
Offers opening : 08-12-2020 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications


Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo,  

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) przez Nord Partner Sp. z o.o. działającego na podstawie udzielonego przez  Prezesa Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Koninie pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki 1-5 do SIWZ oraz załącznik nr 7 do SIWZ.


Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SIWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w  załącznikach nr 6, 6a, 6b do SIWZ oraz w załącznikach 1-10 do opisu przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym na podstawie art. 8 ust. 2 w  związku z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp Pełnomocnik Zamawiającego udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą sią ze stosowanym wnioskiem o  udostępnienie informacji poufnych dotyczących mienia i działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie zamieszczonych w załącznikach nr 6, 6a, 6b do SIWZ oraz w załącznikach 1-10 do opisu przedmiotu zamówienia wniosek o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek na adres e-mail: przetargi.dujsp@np.com.pl lub za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings przy użyciu formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dla niniejszego postępowania.

Informacje poufne, o którym mowa w pkt. 4 udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm. - zwana dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP-8.2020 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.9 2020-11-18 16:07:00 Proceeding
ZP-8.2020 SIWZ zał 1-5 do SIWZ - PGKiM Konin.pdf pdf 748.16 2020-11-18 16:07:00 Proceeding
ZP-8.2020 Załącznik nr 7 do SIWZ - wniosek o udostepnienie informacji poufnych.docx docx 18.49 2020-11-18 16:07:00 Proceeding
ZP-8.2020 Załącznik nr 7 do SIWZ - wniosek o udostepnienie informacji poufnych.pdf pdf 145.28 2020-11-18 16:07:00 Proceeding
ZP.8-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.95 2020-11-27 16:55:00 Public message
ZP.8-2020 Zmiana SIWZ - PGKiM Sp.z o.o..docx docx 16.08 2020-11-27 16:55:00 Public message
ZP.8-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 3.11.2020.pdf pdf 37.03 2020-12-03 12:44:37 Public message
ZP.8-2020 Zapytania i odpowiedzi PGKiM Konin — jawne.pdf pdf 217.84 2020-12-03 12:44:37 Public message
ZP.8-2020 Zmodyfikowany załącznik nr 1 A oraz 1B .pdf pdf 340.68 2020-12-03 12:50:40 Public message
ZP-8.2020 Informacja z otwarcia ofert PGKIiM Konin.pdf pdf 270.56 2020-12-09 08:28:14 Public message
ZP.8-2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 225.05 2020-12-16 11:56:27 Public message

Announcements

2020-12-16 11:56 Agnieszka Jędrzejewska ZP.8-2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I oraz części II zamówienia

ZP.8-2020 Informacja [...].pdf

2020-12-09 08:28 Agnieszka Jędrzejewska ZP-8.2020 Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.).

ZP-8.2020 Informacja [...].pdf

2020-12-03 12:50 Agnieszka Jędrzejewska ZP-8/2020 Zmodyfikowany załącznik nr 1A do SIWZ

ZP.8-2020 Zmodyfikow [...].pdf

2020-12-03 12:44 Agnieszka Jędrzejewska
ZP-8/2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. ZP-8/2020 Zapytania i odpowiedzi do SIWZ o charakterze jawnym - PGKiM Sp. z o.o. Termin składania i otwarcia ofert został zmieniony na 8.12.2020r., godziny bez zmian.

ZP.8-2020 Ogłoszenie [...].pdf

ZP.8-2020 Zapytania [...].pdf

2020-11-27 16:55 Agnieszka Jędrzejewska ZP-8/2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
ZP-8/2020 Zmiana SIWZ - PGKiM Sp. z o.o.
Termin składania i otwarcia ofert został zmieniony na 4.12.2020r., godziny bez zmian.

ZP.8-2020 Ogłoszenie [...].pdf

ZP.8-2020 Zmiana SIW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 803