Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/1/1/2020 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym.

Deadlines:
Published : 16-11-2020 13:13:00
Placing offers : 24-11-2020 10:00:00
Offers opening : 24-11-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 10391.84 2020-11-16 13:13:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 258.51 2020-11-16 13:13:00 Proceeding
Załączniki i formularze.pdf pdf 528.37 2020-11-16 13:13:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 112.24 2020-11-18 11:55:25 Proceeding
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (cz. II znajduje się również w Załącznikach i formularzach do SIWZ)..pdf pdf 898.66 2020-11-19 12:19:49 Proceeding
SIWZ z uzupełnionymi stronami 8 i 9..pdf pdf 11065.78 2020-11-19 12:19:54 Proceeding

Announcements

2020-11-24 10:22 Magdalena Włodarek INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu informuje, że w w/w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta cenowa.
2020-11-24 10:00 Magdalena Włodarek link do otwarcia - https://youtu.be/jElyCfwmEVk
2020-11-20 17:30 Magdalena Włodarek PM/Z/1/1/2020

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) na dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1: Czy zamawiający dopuszcza zamiast rezerwowego zbiornika benzynowego o minimalnej pojemności 12 litrów dodatkowy zbiornik CNG 30 l między podłużnicami ramy?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zamiast rezerwowego zbiornika benzynowego o minimalnej pojemności 12 litrów dodatkowego zbiornika CNG 30 l między podłużnicami ramy
Pytanie 2: Czy zamawiający jest w stanie określić maksymalną roczną wartość kilometrów którą pojazd będzie wykonywał? Jest to niezbędne do poprawnego wyliczenia kontraktu serwisowego.
Odpowiedź: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, informuje że nie jest w stanie określić maksymalnej rocznej wartości kilometrów którą pojazd będzie wykonywał.
Pytanie 3: Czy zamawiający dopuszcza zamiast fotela kierowcy stałego, materiałowego z pełną regulacją opcję. Fotel kierowcy amortyzowany, pełna regulacja (kąt oparcia, odsunięcie, wysokość i pochylenie siedziska - 4 stopnie), podparcie lędźwiowe, podłokietnik? Takie rozwiązanie jest bardziej komfortowe dla osoby kierowcy.
Odpowiedź: Przedsiębiorstwo Wodociągowych i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu dopuszcza możliwość zamiany fotela na fotel amortyzowany i pełną regulacja (kąt oparcia, odsunięcie, wysokość i pochylenie siedziska - 4 stopnie), podparcie lędźwiowe, podłokietnik.
2020-11-18 17:29 Magdalena Włodarek Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) na dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym.

W związku z pojawieniem się zapytań do w/w postępowania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu odpowiada:
Pyt. 1: Czy istnieje możliwość wydłużenie terminu dostawy pojazdu do kwietnia 2021?
Ze względu na cykl produkcyjny niemożliwe jest wyprodukowanie pojazdu bazowego w tak krótkim czasie.
Odpowiedź: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu informuje, że nie ma możliwości wydłużenia dostawy pojazdu do kwietnia 2021r.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 673