Proceeding: 6.11.20.P.DUJSP Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku

Deadlines:
Published : 12-11-2020 05:58:00
Placing offers : 30-11-2020 12:15:00
Offers opening : 30-11-2020 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przez Nord Partner Sp. z o.o. działającego na podstawie udzielonego przez Prezesa Zarządu pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz załączniki 1A-4 do SIWZ oraz załącznik nr 13 do SIWZ w wersji edytowalnej.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SIWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w  załącznikach nr 6-12 do SIWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 8 ust. 2 w  związku z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp Pełnomocnik Zamawiającego udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą sią ze stosowanym wnioskiem o  udostępnienie informacji poufnych dotyczących działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku zamieszczonych w załącznikach nr 6-12  – wniosek o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 13 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek na adres e-mail: przetargi.dujsp@np.com.pl lub za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings

 

Informacje poufne, o których mowa wyżej udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm.).


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
6.11.20.P.DUJSP_ogloszenie o zamówieniu.htm htm 91.8 2020-11-12 05:58:00 Proceeding
6.11.20.P.DUJSP_dokumentacja.zip zip 1098.38 2020-11-12 05:58:00 Proceeding
6.11.20.P.DUJSP Zmiana SIWZ - PGK Szczecinek.pdf pdf 211.66 2020-11-20 13:06:00 Public message
6.11.20.P.DUJSP_ogloszenie_zmiana.html html 20.54 2020-11-20 13:06:00 Public message
6.11.20.P.DUJSP Zmieniony załączniki 1a 1b - PGK Szczecinek_formularze edytowalne_1A-4 _ZMIANA_25.11.2020.docx docx 161.38 2020-11-25 11:06:52 Public message
6.11.20.P.DUJSP Informacja z otwarcia ofert PGK Szczecinek.pdf pdf 271.36 2020-11-30 19:02:56 Public message
6.11.20.P.DUJSP Informacja o wyborze oferty najkorzytniejszej.pdf pdf 205.92 2020-12-14 14:21:24 Public message
6.11.20.P.DUJSP_ogłoszenie o umowie.html html 46.27 2021-01-13 06:49:39 Public message

Announcements

2021-01-13 06:49 Marzena Kwiatkowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 13.01.2021 r.

6.11.20.P.DUJSP_ogło [...].html

2020-12-14 14:21 Marzena Kwiatkowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie poszczególnych części zamówienia z 14.12.2020 r.

6.11.20.P.DUJSP Info [...].pdf

2020-11-30 19:02 Marzena Kwiatkowska Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.11.2020 r.

6.11.20.P.DUJSP Info [...].pdf

2020-11-25 11:06 Marzena Kwiatkowska Informacja o zmianie treści SIWZ w związku z udzieleniem pytań i odpowiedzi dnia 25.11.2020 r.

6.11.20.P.DUJSP Zmie [...].docx

2020-11-20 13:06 Marzena Kwiatkowska Informacja o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 20.11.2020 r. w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z 24.11.2020 r. na 30.11.2020 r.

6.11.20.P.DUJSP Zmia [...].pdf

6.11.20.P.DUJSP_oglo [...].html

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 657