Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2410/45/2020 Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"

Deadlines:
Published : 10-11-2020 20:38:00
Placing offers : 18-12-2020 10:00:00
Offers opening : 18-12-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik do PFU - rysunki techniczne.pdf pdf 4888.76 2020-11-10 20:38:00 Proceeding
załącznik do PFU-zagospodarowanie terenu.pdf pdf 4574.7 2020-11-10 20:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ Złota Umowa.pdf pdf 280.49 2020-11-10 20:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ Złota Formularz Ofertowy.pdf pdf 255.7 2020-11-10 20:38:00 Proceeding
Załączniki nr 3-8 do SIWZ Złota.pdf pdf 344.83 2020-11-10 20:38:00 Proceeding
Opinia Geotechnicza Złota.pdf pdf 4588.05 2020-11-10 20:38:00 Proceeding
PFU Złota.pdf pdf 2831.93 2020-11-10 20:38:00 Proceeding
Regulamin Porządkowy PWiK.pdf pdf 216.31 2020-11-10 20:38:00 Proceeding
SIWZ Złota - bez podpisu.pdf pdf 616.71 2020-11-10 20:38:00 Proceeding
SIWZ Złota - z podpisem.pdf pdf 7085.26 2020-11-11 15:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa - po modyfikacji.docx docx 55.6 2020-11-20 18:00:14 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa - po modyfikacji.docx docx 55.6 2020-11-30 17:06:43 Public message
Załącznik nr 2 do SIWZ Złota Formularz Ofertowy.docx docx 35.35 2020-11-30 17:06:43 Public message
Załączniki nr 3-8 do SIWZ Złota.doc doc 201 2020-11-30 17:06:43 Public message
Załączniki nr 3-8 do SIWZ Złota-zaktualizowany.doc doc 201 2020-12-01 13:54:37 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 160.14 2020-12-18 12:45:17 Public message
rozstrzygnięcie postępowania -dokumentacja podstawowych czynności postępowania.pdf pdf 942.61 2021-02-10 08:32:00 Public message

Announcements

2021-02-10 08:32 Magdalena Włodarek Rozstrzygnięcie postępowania - dokumentacja podstawowych czynności postępowania

rozstrzygnięcie post [...].pdf

2020-12-18 12:45 Magdalena Włodarek Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2020-12-18 10:09 Magdalena Włodarek nowy link do otwarcia ofert https://youtu.be/AfRzNdygIjU
2020-12-18 10:05 Magdalena Włodarek nowy link do otwarcia ofert https://youtu.be/AfRzNdygIjU
2020-12-18 10:00 Magdalena Włodarek Link do otwarcia ofert https://youtu.be/AfRzNdygIjU

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 17.000.000,00 PLN
2020-12-11 13:20 Magdalena Włodarek Kalisz, dnia 11.12.2020r.
Informacja dla Wykonawców
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z §5 pkt. I Regulaminu Udzielania Zamówień pn. „Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w formule „zaprojektuj i wybuduj””

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę następujących zapisów w SIWZ
Zmiana w SIWZ w punkcie 10.3.1 i załączniku nr 4 do SIWZ które obecnie brzmi:
˗ 10.3.1 wykaz wykonanych, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej w sposób należyty, w tym zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej o wartości net nie mniejszej niż 10.000.000,00PLN, w ramach której wykonano jako budowę lub przebudowę tłoczni ścieków lub przepompowni ścieków o wartości net nie
mniejszej niż 2.000.000,00 PLN;
Proponowana zmiana do SIWZ nabrała by brzmienia w punkcie 10.3.1 i załączniku nr 4 do SIWZ
10.3.1 wykaz wykonanych, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej w sposób należyty, w tym zgodnie z
przepisani prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej o wartości net nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł, w ramach której wykonano jako budowę lub przebudowę albo modernizację tłoczni ścieków lub przepompowni ścieków o wartości net nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że roboty wykonane w ramach modernizacji mogą spełniać powyższy warunek udziału w postępowaniu, o ile mieszczą się w definicji „budowy” lub „przebudowy”, o której mowa w ustawie Prawo budowlane (patrz odpowiednio art. 3 pkt 6 i art. 3 pkt 7a).
Informację o tym czy roboty wykonane w ramach modernizacji stanowiły „budowę” lub „przebudowę” Wykonawca zamieszcza w oświadczeniu „Doświadczenie zawodowe nr 1” wraz z pozostałymi informacji potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Pytanie 2: Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę następujących zapisów w SIWZ
Zmiana w SIWZ w punkcie 10.3.2 i załączniku nr 5 do SIWZ które obecnie brzmi:
˗ 10.3.2 wykaz wykonanych, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dokumentacją projektowej budowy lub przebudowy tłoczni
ścieków lub przepompowni ścieków wykonanej w sposób należyty.
Proponowana zmiana do SIWZ nabrała by brzmienia w punkcie 10.3.2 i załączniku nr 5
do SIWZ
˗ 10.3.2 wykaz wykonanych, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dokumentacją projektowej wielobranżową budowy lub przebudowy obiektu budowlanego z infrastrukturą techniczną albo tłoczni ścieków lub przepompowni ścieków wykonanej w sposób należyty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu.
2020-12-02 19:54 Magdalena Włodarek Kalisz, dnia 02.12.2020r.
Informacja dla Wykonawców
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z §5 pkt. I Regulaminu Udzielania Zamówień pn. „Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w formule „zaprojektuj i wybuduj””

I. W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 4: W załączonym przez Zamawiającego materiałach SIWZ - PFU przytoczone jest urządzenie firmy HYDRO VACUM. Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego producenta urządzenia niż wskazanego powyżej. Propozycja zamiany na inne urządzenie będzie o parametrach technicznych wydajność przepompowni-tłoczni bez zmian . W przypadku wskazania tylko jednego producenta ogranicza to swobodę działalności gospodarczej oraz konkurencyjności innym firmom przystępujących do udziału w zamówieniach publicznych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń określonych w SIWZ i PFU.
Pytanie 5: Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie jako spełnienie warunku udziału
w postępowaniu postawionego w rozdziale 10 SIWZ pkt 10.3. ppkt. 10.3.1. wymogu wskazanego w niniejszym postępowaniu.
Wnosimy o dopuszczenie poniższej zdolności technicznej:
10 3.1. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończonej o wartości gross nie mniejszej niż 12.000.000,00 PLN, w ramach której wykonano jako budowę lub przebudowę tłocznię ścieków łub przepompownię ścieków o wartości gross nie mniejszej niż 4.000.000,00 PLN;
LUB
10.3.1. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończonej, w ramach której wykonano jako budowę lub przebudowę tłocznię ścieków lub przepompownię ścieków o wartości gross nie mniejszej niż 9.000.000,00 PLN;
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje brzmienie pkt 10.3.1 SIWZ w sposób następujący:
„10.3.1. wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej o wartości net nie mniejszej niż 9.000.000,00 PLN, w ramach której wykonano jako budowę lub przebudowę tłocznię ścieków lub przepompownię ścieków
o wartości net nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN;”
2020-12-01 13:54 Magdalena Włodarek Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu udostępnia zaktualizowany załącznik nr 4 do SIWZ stosownie do dokonanej w dniu 20.11.2020r. zmiany warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.3.1. SIWZ

Załączniki nr 3-8 do [...].doc

2020-11-30 17:06 Magdalena Włodarek Dzień dobry!

Przekazujemy załączniki do SIWZ w formie edytowalnej

Załącznik nr 1 do SI [...].docx

Załącznik nr 2 do SI [...].docx

Załączniki nr 3-8 do [...].doc

2020-11-20 18:39 Magdalena Włodarek Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu informuje, że w pkt. 17 ppkt. 17.1. SIWZ wystąpiła oczywista omyłka pisarska.
Prawidłowo brzmiący punkt:
17. Otwarcie ofert
17.1. Otwarcie ofert w formie on line za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz nastąpi w dniu 18.12.2020r. o godz. 10:10 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a.
2020-11-20 18:00 Magdalena Włodarek Kalisz, dnia 20.11.2020r.
Informacja dla Wykonawców
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z §5 pkt. I Regulaminu Udzielania Zamówień pn. „Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w formule „zaprojektuj i wybuduj””

I. W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) udziela następujących odpowiedzi i zmienia SIWZ w poniższym zakresie:
Pytanie 1: Czy Zamawiający zmieni warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 10.3.1. SIWZ na następujący: wykażą wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej o wartości net nie mniejszej niż 10.000.000,00 PLN, w ramach której wykonano jako budowę lub przebudowę tłocznię ścieków lub przepompownię ścieków lub przepompownię wody o wartości net nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu.
Pytanie 2: W celu zwiększenia konkurencyjności Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu w punkcie 10.3.1 SIWZ z 5 lat na 10 lat.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje brzmienie pkt 10.3.1 SIWZ w sposób następujący:
„10.3.1. wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej o wartości net nie mniejszej niż 10.000.000,00 PLN, w ramach której wykonano jako budowę lub przebudowę tłocznię ścieków lub przepompownię ścieków o wartości net nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN;”
Pytanie 3: W związku z ogłoszonym w dniu 10 listopada 2020 r. powyższym postępowaniem przetargowym, zwracam się z prośbą o modyfikację warunku udziału w powyższym postępowaniu przetargowym wskazanego w rozdz. 10 ust 10.3 pkt 10.3.1 poprzez zamianę aktualnego zapisu na poniższy:
wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej o wartości net nie mniejszej niż 7.000.000,00 PLN, w ramach której wykonano jako budowę lub przebudowę tłocznię ścieków lub przepompownię ścieków o wartości net nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN. Proponowana modyfikacja umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości doświadczonych i kompetentnych wykonawców przez co w znaczny sposób wpłynie na zwiększenie konkurencyjności, a także pozwoli Zamawiającemu wybrać rzetelnego wykonawcę przedmiotowej inwestycji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu.
II. Projektu umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej Informacji dla Wykonawców.

Załącznik nr 1 do SI [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2938