Proceeding: RI.271.1.11.2020.AK Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Debrzno na rok 2021

Deadlines:
Posted : 10-11-2020 11:43:00
Placing offers: 18-11-2020 09:00:00
Opening offers : 18-11-2020 09:05:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gmina Debrzno

reprezentowana przez

p. Wojciech Kallas – Burmistrz Debrzna

ul. Traugutta 2

77-310 Debrzno

tel. 59 83 35 351

e-mail: urzad@debrzno.pl

http://bip.debrzno.pl

powiat człuchowski

województwo pomorskie

NIP: 843-15-30-511

REGON: 770979654

 

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r.,  poz.1843).

Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 279.301.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 16 grudnia 2019 r.

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

 

Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń  Gminy Debrzno na rok 2021 w szacunkowych ilościach:

benzyna bezołowiowa Pb 95 - 1.000 litrów

olej napędowy - 15.000 litrów

 

3.      Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a)      Termin wykonania zamówienia od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

b)      Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliw niż podana w opisie przedmiotu zamówienia bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

c)      Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590.

d)      Dostawa polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy (znajdującej się w odległości do 3 km od siedziby Zamawiającego). Odbiór towarów odbywać się będzie bezgotówkowo i rejestrowany będzie na kartę paliwową/listę zbiorczą zawierającą w  szczególności: datę tankowania, rodzaj pobranego paliwa, ilość zatankowanego   paliwa,  markę   i   nr  rejestracyjny  pojazdu/  markę   urządzenia,   nazwisko i potwierdzenie osoby pobierającej.

e)      Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie raz w miesiącu na podstawie  wystawianych faktur VAT, przy czym ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1 dnia każdego miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.

f)       Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego.

 

4.      Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia:  Anna Król - tel.: 59 83 35351 w.23, e-mail: a.krol@debrzno.pl

 

5.      Kryteria oceny ofert:

a)      Cena – 80%

b)      Upust – 20%

 

6.    Wymagania stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

a)      Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)      Posiadanie koncesji lub pozwolenia wymaganego do prowadzenia detalicznej sprzedaży paliw lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia;

c)      Dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia; Wykonawca powinien posiadać co najmniej 1 stację benzynową zlokalizowaną w  odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego.

d)      Cena ofertowa cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

 

7.      Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów

a)        CENA:- 80%

C = [C min / C bad] x 80

gdzie:

C - liczba punktów za cenę oferty brutto

C min - najniższa cena ofertowa brutto

C bad - cena oferty badanej brutto

 

b)       UPUST: – 20%

U = [U bad / U max] x 20

gdzie:

U - liczba punktów za upust

U max – maksymalny udzielony upust

U bad – udzielony upust oferty badanej

 

Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria :

P = C + U

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

 

8.      Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej Open Nexus do dnia 18.11.2020 r. do godz. 09.00

 

9.      KLAUZULA INFORMACYJNA   RODO

 

1.      Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”  informuję, że:

2.      Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd  Miejski w Debrznie danych osobowych wykonawców jest  Burmistrz Debrzna , adres Urzędu  Miejskiego w Debrznie:            ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno tel.  59 83 35 351 .

3.      Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani  Bernadeta Kopeć  tel.  59 83 35 351 wew. 51.

4.      Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd  Miejski w Debrznie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

5.      Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.      Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7.      Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.      Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.      Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.  W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe paliwo 2021.pdf pdf 1303.28 2020-11-10 11:43:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 benzyna bezołowiowa Pb 95 szacunkowa ilość 1000 l - (0)
2 olej napędowy szacunkowa ilość 15000 l - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Upust 20% proszę podać wartość upustu w %, wskazany upust będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy. (0)
3 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - proszę potwierdzić (0)
4 Posiadanie koncesji lub pozwolenia wymaganego do prowadzenia detalicznej sprzedaży paliw lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia - proszę potwierdzić (0)
5 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia; Wykonawca powinien posiadać co najmniej 1 stację benzynową zlokalizowaną w odległości nie większej niż 6 km od siedziby Zamawiającego - proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 161