Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MPGK.2.2020 Zakup i dostawa nowych samochodów ciężarowych z urządzeniem hakowym oraz z urządzeniem hakowym i żurawiem hydraulicznym

Deadlines:
Published : 06-11-2020 10:25:00
Placing offers : 08-12-2020 09:00:00
Offers opening : 08-12-2020 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz_oferty-Zal_nr1_do_SIWZ.doc doc 70 2020-11-06 10:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.27 2020-11-06 10:25:00 Proceeding
Opis Przedmiotu Zamówienia zał.nr 2A do SIWZ.pdf pdf 160.47 2020-11-06 10:25:00 Proceeding
Opis Przedmiotu Zamówienia zał.nr 2B do SIWZ.pdf pdf 164.45 2020-11-06 10:25:00 Proceeding
Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej - zał nr 5 do SIWZ.doc doc 32.5 2020-11-06 10:25:00 Proceeding
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Warunków Zamówienia (SIWZ) .pdf pdf 658.47 2020-11-06 10:25:00 Proceeding
Wykaz wykonanych dostaw - Zał nr 4 do SIWZ.doc doc 33.5 2020-11-06 10:25:00 Proceeding
Wzór Umowy zał. 6A i 6B do SIWZ.zip zip 271.33 2020-11-06 10:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3 JEDZ do SIWZ.zip zip 88.81 2020-11-06 10:25:00 Proceeding
Odpowiedzi do SIWZ nr 1 .pdf pdf 109.93 2020-11-20 10:41:52 Public message
Odpowiedzi do SIWZ nr 2.pdf pdf 67.57 2020-11-30 11:23:12 Public message
Nowy - Wzór Umowy zał. 6A i 6B do SIWZ.zip zip 266.79 2020-11-24 13:26:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 83.53 2020-12-08 11:40:41 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty cz 1.pdf pdf 80.7 2020-12-23 09:20:28 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty cz 2.pdf pdf 77.57 2020-12-23 09:20:28 Public message

Announcements

2020-12-23 09:20 Paweł Kurzawski Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa nowych samochodów ciężarowych z urządzeniem hakowym oraz z urządzeniem hakowym i żurawiem hydrauliczny” dla Części I - Zakup i dostawa nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i Części II - Zakup i dostawa nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i żurawiem hydraulicznym.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-12-08 11:40 Paweł Kurzawski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-30 11:23 Paweł Kurzawski Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2

Odpowiedzi do SIWZ n [...].pdf

2020-11-24 13:26 Paweł Kurzawski Zamawiający w załączeniu zamieszcza nowe wzory umów stanowiące załącznik Nr 6A i 6B do SIWZ

Nowy - Wzór Umowy za [...].zip

2020-11-20 10:41 Paweł Kurzawski Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1

Odpowiedzi do SIWZ n [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1066