Proceeding: 604810-N-2020 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku

Deadlines:
Published : 02-11-2020 15:20:00
Placing offers : 25-11-2020 09:00:00
Offers opening : 25-11-2020 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) przez Nord Partner Sp. z o.o. działającego na podstawie udzielonego przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku.


W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki 1-5 do SIWZ oraz załącznik nr 12 do SIWZ

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SIWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w załącznikach nr 6-11 do SIWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 8 ust. 2 w związku z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp Pełnomocnik Zamawiającego udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą sią ze stosowanym wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych dotyczących działalności MZGM TBS Sp. z o.o. zamieszczonych w załącznikach nr 6-11 do SIWZ– wniosek o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 12.

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek na adres e-mail: przetargi.dujsp@np.com.pl lub za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings

Informacje poufne, o którym mowa powyżej udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm. - zwana dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4.ZN.2020 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.49 2020-11-02 15:20:00 Proceeding
4.ZN.2020 SIWZ, Zał 1-5 - MZGM TBS Płock.pdf pdf 658.75 2020-11-02 15:20:00 Proceeding
4.ZN.2020 Załącznik nr 12 - wniosek o udostepnienie informacji poufnych.docx docx 19.27 2020-11-02 15:20:00 Proceeding
4.ZN.2020 Załącznik nr 12 - wniosek o udostepnienie informacji poufnych.pdf pdf 169.9 2020-11-02 15:20:00 Proceeding
4.ZN.2020 Zmiana SIWZ - MZGM TBS Sp. z o.o w Płocku.pdf pdf 204.1 2020-11-12 11:36:22 Public message
4.ZN.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.93 2020-11-12 11:36:22 Public message
4.ZN.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.11.2020.pdf pdf 37.07 2020-11-19 09:56:07 Public message
4.ZN.2020 Zmiana SIWZ MZGM Płock z dnia 19.11.2020.docx docx 23.53 2020-11-19 09:56:07 Public message
4.ZN.2020 Informacja z otwarcia ofert MZGM Płock.pdf pdf 260.2 2020-11-27 06:09:40 Public message
4.ZN.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - MZGM TBS Płock.pdf pdf 224.98 2020-12-16 09:57:40 Public message

Announcements

2020-12-16 09:57 Agnieszka Jędrzejewska 4.ZN.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4.ZN.2020 Informacja [...].pdf

2020-11-27 06:09 Agnieszka Jędrzejewska 4.ZN. 20 Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.).

4.ZN.2020 Informacja [...].pdf

2020-11-19 09:56 Agnieszka Jędrzejewska 4.ZN.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.11.2020. 4.ZN.2020 Zmiana SIWZ - MZGM TBS Sp. z o.o. z dnia 19.11.2020.
Termin składania został zmieniony na 25.11.2020r., godzina 9:00 i termin otwarcia ofert został zmieniony na 25.11.2020r., godzina 9:15

4.ZN.2020 Ogłoszenie [...].pdf

4.ZN.2020 Zmiana SIW [...].docx

2020-11-12 11:36 Agnieszka Jędrzejewska 4.ZN.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 4.ZN.2020 Zmiana SIWZ - MZGM TBS Sp. z o.o. Termin składania i otwarcia ofert został zmieniony na 20.11.2020r., godziny bez zmian.

4.ZN.2020 Zmiana SIW [...].pdf

4.ZN.2020 Ogłoszenie [...].pdf

2020-11-12 11:34 Agnieszka Jędrzejewska The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 734