Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 06/KWO/2020 Dostawa gazów medycznych-tlenu dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Stanisław Żak
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 02-11-2020 14:14:00
Placing offers : 06-11-2020 11:00:00
Offers opening : 06-11-2020 11:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Regulamin 06_KWO_2020 - Zapytanie ofertowe.pdf pdf 1841.7 2020-11-02 14:14:00 Proceeding
Zał. nr 2 06_KWO_2020 -Formularz asortymentowo-cenowy.pdf pdf 187.5 2020-11-02 14:14:00 Proceeding
Zał. nr 4 wzór Umowy 06_KWO_2020.pdf pdf 3572.21 2020-11-02 14:14:00 Proceeding
Zał. nr 1 formularz oferty.docx docx 22.97 2020-11-02 14:14:00 Criterion
Zał. nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx docx 18.82 2020-11-02 14:14:00 Criterion
Zał. nr 5 Grupa kapitałowa.docx docx 18 2020-11-02 14:14:00 Criterion
Załącznik nr 2 06_ KWO_2020 - Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 10.94 2020-11-02 14:14:00 Criterion
Unieważnienie 06_KWO_2020.pdf pdf 263.07 2020-11-25 10:35:52 Public message

Announcements

2020-11-25 10:35 Stanisław Żak UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, informuje, że unieważnia postępowanie.
Uzasadnienie:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty w ww. postępowaniu.

Unieważnienie 06_KWO [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Zał. nr 1 formularz [...].docx

Zał. nr 3 Oświadczen [...].docx

Zał. nr 5 Grupa kapi [...].docx

Załącznik nr 2 06_ K [...].xlsx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 416