Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 948/2020 Wykonanie instalacji wentylacji na potrzeby funkcjonowania szpitala dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2

Deadlines:
Published : 28-10-2020 16:13:00
Placing offers : 28-10-2020 16:25:09
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zamówienie w wyniku Decyzji Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 roku wydanej na podstawie art. 10d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) nakładającej obowiązek przystosowania obiektu Międzynarodowego Centrum Kongresowego, Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, na potrzeby funkcjonowania tymczasowych komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im sierżanta Grzegorza Załogi.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art 46c ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pn: „Wykonanie instalacji wentylacji na potrzeby funkcjonowania szpitala dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2”

Warunki udziału w postępowaniu.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacji w oparciu o koncepcję architektoniczną.

II. Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 16.11.2020 roku

III. Termin płatności: 30 dni liczony od daty wpływu faktury VAT.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

Zapraszamy do złożenia ofert elektronicznie poprzez wypełnienie poniższego formularza elektronicznego lub załączeniem oferty, przygotowanej przez wykonawcę.

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena 100 %

sposób dokonywania oceny wg. wzoru

[ ( Cn : Cb ) x 100 ] x 100%

Cn - cena najniższa

Cb - cena badanej oferty

Cena netto i brutto oferty nie podlega negocjacji i jest niezmienna.

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny

1.      Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 lipca 2000r. o cenach (Dz.U.Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2.      Cena za realizację całości przedmiotu zamówienia podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w warunkach zamówienia.

3.      Cenę należy podać w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Należy również podać stawkę podatku od towarów i usług VAT, jaka została wliczona w oferowaną cenę.

VII. Wybór oferty najkorzystniejszej

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, po przez publikację ogłoszenia na stronie www.platformazakupowa.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia na adres email wybranego wykonawcy.

VIII. Porozumiewanie się z wykonawcami

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub skontaktuj się z osobami uprawnionymi do składania wyjaśnień dotyczących postępowania:

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

    tel. 22 101 02 02 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Koncepcja architektoniczna.pdf pdf 4036.15 2020-10-28 16:13:00 Proceeding

Announcements

2020-10-28 16:25 Jacek Gorszanów Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Nie dająca się usunąć wada.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Prace instalacyjne - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 298