Proceeding: PN/24/2020 Sukcesywna dostawa części do urządzeń rozdrabniających, do MPGK Sp. z o.o. w Katowicach.

Deadlines:
Published : 26-10-2020 15:39:00
Placing offers: 06-11-2020 10:00:00
Opening offers : 06-11-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl    Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.:Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – adres e-mail: przetargi@mpgk.com.pl bądź poprzez Platformę zakupową pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_katowice/proceedings (zwanej dalej zamiennie Platformą zakupową) w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania (korespondencja za pośrednictwem Platformy zakupowej jest możliwa wyłącznie w przypadku złożenia kompletnej oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).Niedopuszczalne jest złożenie oferty częściowo za pośrednictwem Platformy zakupowej, a częściowo pisemnie.

UWAGA: Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, zaleca się prowadzenie w niniejszym postępowaniu komunikacji z Zamawiającym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:

-  składanie ofert za pośrednictwem Platformy zakupowej:

- https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_katowice/proceedings - zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (niniejszej SIWZ),

-  wszelkie inne oświadczenia i dokumenty za pośrednictwem wymienionej Platformy.

- W przypadku przekazywania dokumentów bądź innych oświadczeń w postaci papierowej (w stosownej formie, zgodnie z wymaganiami SIWZ), Zamawiający zaleca, aby przekazać je za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1041) lub za pośrednictwem posłańca (kurierem) lub faksu, na adres:

MPGK Sp. z o.o.

ul. Obroki 140

40-833 Katowice

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PN.24.2020 Załącznik Nr 5 do SIWZ wzór umowy.pdf pdf 1805.32 2020-10-26 15:39:00 Proceeding
PN.24.2020 Załącznik Nr 4 do SIWZ OPZ.pdf pdf 1064.96 2020-10-26 15:39:00 Proceeding
PN.24.2020 SIWZ.pdf pdf 8794.13 2020-10-26 15:39:00 Proceeding
PN.24.2020 - Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx docx 31.98 2020-10-26 15:39:00 Proceeding
PN.24.2020 - Załącznik nr 2 do SIWZ - wykaz dostaw.docx docx 50.3 2020-10-26 15:39:00 Proceeding
PN.24.2020 - Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie.docx docx 47.96 2020-10-26 15:39:00 Proceeding
OGŁOSZENIE.pdf pdf 163.88 2020-10-26 15:39:00 Proceeding
PN.24.2020 - załącznik nr 6 - oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 56.19 2020-10-27 09:38:27 Proceeding
PN.24.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 74.44 2020-11-02 12:22:55 Proceeding
PN.24.2020 Pytania, odpowiedzi i zmiana treści SIWZ.pdf pdf 636.23 2020-11-02 14:18:19 Public message
PN.24.2020 - informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 186.27 2020-11-06 14:50:38 Public message
PN.24.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 374.36 2020-11-18 14:44:01 Public message

Announcements

2020-11-18 14:44 Teresa Manowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz.U. z 2019, poz. 1843) w załaczeniu publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr PN/24/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa części do urządzeń rozdrabniających, do MPGK Sp. z o.o. w Katowicach”

PN.24.2020 Informacj [...].pdf

2020-11-06 14:50 Teresa Manowska Szanowni Państwo,
w załączniku została opublikowana informacja z otwarcia ofert.

PN.24.2020 - informa [...].pdf

2020-11-02 14:18 Teresa Manowska Szanowni Wykonawcy,
Zamawiający zamieszcza pytania, odpowiedzi oraz informację o zmianie treści SIWZ

PN.24.2020 Pytania, [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 296