Proceeding: NIBITZKiZP.271.3.11.2020 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca w roku 2021”

Roman Głód
Gmina Głuszyca
Deadlines:
Posted : 19-10-2020 13:58:00
Placing offers: 25-11-2020 12:00:00
Opening offers : 25-11-2020 12:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy_odpady 2021.doc doc 156 2020-10-19 13:58:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 190 2020-10-19 13:58:00 Proceeding
ogloszenie o zamowieniu 2020-OJS203-493869-pl.pdf pdf 122.16 2020-10-19 13:58:00 Proceeding
SIWZ_odpady 2021.pdf pdf 605.73 2020-10-19 13:58:00 Proceeding
wzor umowy.pdf pdf 265.27 2020-10-19 13:58:00 Proceeding
zalacznik nr 2 Instrukcja wypełnienia Jednolitego-Europejskiego-Dokumentu-Zamowienia.pdf pdf 1155.44 2020-10-19 13:58:00 Proceeding
zalacznik nr 4 OPZ.zip zip 1664.86 2020-10-19 13:58:00 Proceeding
09_11_2020 - pytania i odpowiedzi.pdf pdf 305.06 2020-11-09 15:36:28 Public message
9_11_2020_Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 236.71 2020-11-09 15:36:28 Public message
9_11_2020_ujednolicony wzor umowy.pdf pdf 525 2020-11-09 15:36:28 Public message
9_11_2020_ujednolicony załącznik nr 1 do SIWZ.doc doc 122 2020-11-09 15:36:28 Public message
25_11_20_informacja_ z_otwarcia_ofert odpady.pdf pdf 180.61 2020-11-25 13:37:05 Public message
zawiadomienie o wyborze odpady Gluszyca.pdf pdf 71.34 2020-12-22 09:23:21 Public message

Announcements

2020-12-22 09:23 Roman Głód Zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-11-25 13:37 Roman Głód Informacja z otwarcia ofert

25_11_20_informacja_ [...].pdf

2020-11-09 15:36 Roman Głód Odpowiedź na pytania wraz z ujednoliconymi załącznikami:
1) wzór umowy,
2) opis przedmiotu zamówienia
3) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do siwz)

09_11_2020 - pytania [...].pdf

9_11_2020_Ujednolico [...].pdf

9_11_2020_ujednolico [...].pdf

9_11_2020_ujednolico [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 599