Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-262-36/2020 Dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem urządzenia wspierającego hemodializę – nefroVR”, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 16-10-2020 09:28:00
Placing offers : 17-11-2020 10:00:00
Offers opening : 17-11-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Link, pod którym odbędzie się otwarcie ofert:

https://zoom.us/j/98054879209?pwd=dzYyZWZmTk1mWlpRR3hObmM3Z2t5dz09

Meeting ID: 980 5487 9209
Passcode: 3sCNa4

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00. 2020-OJS202-488124-pl - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.39 2020-10-16 09:28:00 Proceeding
01.SIWZ - odczynniki CTT.pdf pdf 1061.18 2020-10-16 09:28:00 Proceeding
02. KLAUZULA INFORMACYJNA - zał. do SIWZ.pdf pdf 145.77 2020-10-16 09:28:00 Proceeding
03. WZÓR UMOWY - odczynniki CTT.pdf pdf 854.17 2020-10-16 09:28:00 Proceeding
04. KLAUZULA INFORMACYJNA - zał. do wzoru umowy.pdf pdf 128.61 2020-10-16 09:28:00 Proceeding
05. KLAUZULA INFORMACYJNA - zał. do wzoru umowy.pdf pdf 128.63 2020-10-16 09:28:00 Proceeding
06. Formularz ofertowy - wzór.docx docx 76.43 2020-10-16 09:28:00 Proceeding
07. Formularz cenowy.docx docx 68 2020-10-16 09:28:00 Proceeding
08. Oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór.doc doc 96 2020-10-16 09:28:00 Proceeding
09. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - wzór.doc doc 86.5 2020-10-16 09:28:00 Proceeding
10. Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców).pdf pdf 513.45 2020-10-16 09:28:00 Proceeding
11. espd-request (6).zip zip 81.34 2020-10-16 09:28:00 Proceeding
12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 68.43 2020-10-21 14:55:03 Public message
16. 2020-OJS208-507780-pl.pdf pdf 63.73 2020-10-26 10:16:52 Public message
13. Modyfikacja siwz.pdf pdf 415.19 2020-10-21 15:30:34 Public message
15. Formularz cenowy zmiana na dzień 22.10.2020r..docx docx 69.83 2020-10-22 14:39:38 Public message
14. 22.10.2020r. odpowiedź na pytanie + zmieniony formularz cenowy.pdf pdf 1051.11 2020-10-22 14:39:38 Public message
17. Modyfikacja siwz 2.pdf pdf 371.11 2020-11-03 12:50:11 Public message
18. Druk zestawienie ofert - DZP-262-36-2020.pdf pdf 473.41 2020-11-17 10:46:45 Public message
19. 27.11.2020r. rozstrzygnięcie platforma zakupowa.pdf pdf 393.54 2020-11-27 14:24:24 Public message

Announcements

2020-11-27 14:24 Zamówienia Publiczne 19. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

19. 27.11.2020r. roz [...].pdf

2020-11-17 10:46 Zamówienia Publiczne 18. Druk zestawienie ofert - DZP-262-36-2020

18. Druk zestawienie [...].pdf

2020-11-05 12:12 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2020-11-03 12:50 Zamówienia Publiczne 17. Modyfikacja siwz 2

17. Modyfikacja siwz [...].pdf

2020-10-26 10:16 Zamówienia Publiczne 16. 2020-OJS208-507780-pl

16. 2020-OJS208-5077 [...].pdf

2020-10-22 14:39 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na pytania do treści SIWZ + zmieniony formularz cenowy na dzień 22.10.2020r.

15. Formularz cenowy [...].docx

14. 22.10.2020r. odp [...].pdf

2020-10-21 15:30 Zamówienia Publiczne 13. Modyfikacja siwz

13. Modyfikacja siwz [...].pdf

2020-10-21 14:55 Zamówienia Publiczne 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 903