Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 16/PN/2020 Dostawa środków cieniujących (kontrastujących) na potrzeby pracowni Tomografii Komputerowej SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Stanisław Żak
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 13-10-2020 14:28:00
Placing offers : 26-10-2020 10:00:00
Offers opening : 26-10-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
[6] Zał. nr 6 - wzór umowy [publ. 13_10_2020].pdf pdf 3355.87 2020-10-13 14:28:00 Proceeding
SIWZ 16_PN_2020 - dostawa środków cieniujących [publ 13_10_2020].pdf pdf 8282.2 2020-10-13 14:28:00 Proceeding
ZP400PodgladOpublikowanego [16_PN_2020] - ogłoszenie.pdf pdf 134.7 2020-10-13 14:28:00 Proceeding
[2] zał. nr 2 - opis przedmiotu, fromularz asortymentowo-cenowy [publ. 13_10_2020].pdf pdf 256.62 2020-10-13 14:28:00 Proceeding
[3] Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie.docx docx 19.14 2020-10-13 14:28:00 Criterion
[4] Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie.docx docx 16.12 2020-10-13 14:28:00 Criterion
[5] Załącznik nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx docx 16.77 2020-10-13 14:28:00 Criterion
[1] Załącznik nr 1do SIWZ Formularz ofertowy [16_PN_2020].docx docx 32.31 2020-10-13 14:28:00 Criterion
[2] zał-nr 2-formularz-asortymentowo-cenowy [16_PN-2020].xlsx xlsx 11.43 2020-10-13 14:28:00 Criterion
Zmiana ogłoszenia nr 540205442-N-2020.pdf pdf 216 2020-10-20 09:53:32 Public message
Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu [20-10-20200.pdf pdf 1188.78 2020-10-20 09:53:32 Public message
16_PN_2020 Informacja z otwarcia ofert [26-10-2020].pdf pdf 356.82 2020-10-26 13:38:34 Public message
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych [13-11-2020].pdf pdf 527.52 2020-11-13 11:22:07 Public message

Announcements

2020-11-13 11:22 Stanisław Żak Dyrekcja SP ZOZ MSWIA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na „Dostawę środków cieniujących (kontrastujących) na potrzeby pracowni Tomografii Komputerowej SP ZOZ MSWiA w Kielcach” – 16/PN/2020
W postepowaniu wybrane zostały najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców na poszczególne części zgodnie z poniższym zestawieniem:

Część nr 1 – Iopromide
Profarm PS sp. z o.o. ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna
Część nr 2 – Iomeprolum.
Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A, ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Najwyższa ilość punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert.

Żaden wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu nie został wykluczony.
Żadna oferta złożona w postępowaniu nie została odrzucona.

Zamawiające zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a) wyznacza termin podpisania umów na dzień
19.11.2020 r.

Informacja w załączeniu.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-10-26 13:38 Stanisław Żak
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa środków cieniujących (kontrastujących) na potrzeby pracowni Tomografii Komputerowej SP ZOZ MSWiA w Kielcach, wpłynęły następujące oferty - zestawienie w załaczeniu.

16_PN_2020 Informacj [...].pdf

2020-10-20 09:53 Stanisław Żak
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
„Dostawa środków cieniujących (kontrastujących) na potrzeby pracowni Tomografii Komputerowej SP ZOZ MSWiA w Kielcach”.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane do postępowania pytania:
Pytania nr 1. Do rozdziału XVI pkt 1 SIWZ: Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o zmianę kryterium oceny ofert, polegającego na określeniu terminu rozpatrzenia reklamacji poprzez wydłużenie terminu minimalnego do 3 dni roboczych od chwili zgłoszeni wady oraz odpowiednią zmianę terminu maksymalnego. Nadmieniamy przy tym, że przyjęcie przez Zamawiającego urealnionych, dostępnych dla większej ilości Wykonawców terminów realizacji zgłoszeń reklamacyjnych znacząco przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, a tym samym korzystnie wpłynie na oferowane ceny.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia najkrótszy termin rozpatrzenia reklamacji na 3 dni.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdz. XVI ust 1
Było:
Termin rozpatrzenia reklamacji (T) – waga 10 %
• Termin rozpatrzenia reklamacji do 2 dni roboczych – 40 pkt
• Termin rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych – 20 pkt
• Termin rozpatrzenia reklamacji ponad 3 dni robocze – 0 pkt
- od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
Oferty zawierające termin rozpatrzenia reklamacji dłuższy niż 6 dni zostaną odrzucone
Powinno być
Termin rozpatrzenia reklamacji (T) – waga 40 %
• Termin rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych – 40 pkt
• Termin rozpatrzenia reklamacji do 4 dni roboczych – 20 pkt
• Termin rozpatrzenia reklamacji ponad 4 dni robocze – 0 pkt
- od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
Oferty zawierające termin rozpatrzenia reklamacji dłuższy niż 6 dni zostaną odrzucone
Pytania do wzoru umowy:
Pytania nr 2. Do §2 ust. 1 lit. a wzoru umowy: Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający akceptuję termin realizacji zamówienia do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.

Pytania nr 3. Do §2 ust. 5 wzoru umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §2 ust.6 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia umowy, w szczególności § 2 ust. 5. Przedmiotowe postanowienia określa przedmiot świadczenia oraz pozostałe elementy przyszłego stosunku obligacyjnego. Tym samym, wykonawca błędnie uznaje że postanowienia § 2 ust. 5 stanowią przesłanki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Pytania nr 4. Do treści §2 ust. 7 oraz §5 ust. 5 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.".

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia umowy.

Pytania nr 5. Do treści §3 ust. 3 wzoru umowy: Prosimy o dopisanie do §3 ust. 3 wzoru umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.".

Odpowiedź:
Zamawiający akceptuję zaproponowana zmianę i uzupełnia treść wzoru umowy o zapis jw.

Pytania nr 6. Do treści §6 ust. 1 pkt 1.2 – 1.4 wzoru umowy. W związku z nieprecyzyjnie sformułowanymi zapisami §6 ust. 1 pkt 1.2 – 1.4 wzoru umowy dublującymi kary umowne z tych samych tytułów, prosimy o ich sprecyzowanie oraz zmianę poprzez jednoznaczne ustanowienie wysokości kary umownej zastrzeżonej na wypadek opóźnienia w realizacji dostawy jednostkowej oraz z tytułu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanego w terminie zamówienia bądź niezrealizowanej w terminie reklamacji za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:
Zamawiający skreśla § 6 ust. 1 pkt 1.2 Umowy.

Pytania nr 7. Do §9 ust. 6 pkt 6.12 wzoru umowy: Prosimy o dopisanie: "... nie dłużej niż 3 m-ce.".

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje § 8 ust. 6 pkt 6.12, który otrzymuje następujące brzmienie:
„niewykorzystania wartości umowy w okresie obowiązywania umowy o okres kolejnych 6 miesięcy”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu na składanie i otwarcie ofert :
Rozdz. XIII Miejsce i termin składania ofert.
Było:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać za pośrednictwem
platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswiakielce do dnia 21.10.2020 r. do godz.10.00. Sposób złożenia opisany został w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców lub w formie papierowej – pkt 7
Powinno być:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać za pośrednictwem
platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswiakielce do dnia 26.10.2020 r. do godz.10.00. Sposób złożenia opisany został w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców lub w formie papierowej – pkt 7
Było:
7. Jeżeli oferta jest sporządzona w formie pisemnej należy ją złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie-pokój B424 przy ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce do dnia 21.10.2020 r., godz.10.00.
9. Nie otwierać przed 21.10.2020 godz. 10:10
Powinno być:
7. Jeżeli oferta jest sporządzona w formie pisemnej należy ją złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie-pokój B424 przy ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce do dnia 26.10.2020 r., godz.10.00.
9. Nie otwierać przed 26.10.2020 godz. 10:10

Zmiana ogłoszenia nr [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

[3] Załącznik nr 3 d [...].docx

[4] Załącznik nr 4 d [...].docx

[5] Załącznik nr 5 d [...].docx

[1] Załącznik nr 1do [...].docx

[2] zał-nr 2-formula [...].xlsx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 619