Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/61/20 Dostawa wyrobów do zabiegów radiologicznych oraz protez i łat naczyniowych

Deadlines:
Published : 12-10-2020 10:58:00
Placing offers : 28-10-2020 09:30:00
Offers opening : 28-10-2020 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4_ZP_220_61_20 Zał_nr 3_Wykaz dostaw.rtf rtf 70.22 2020-10-12 10:58:00 Proceeding
4_ZP_220_61_20_Zal nr 4 Formularz cen jednostkowych.xls xls 62.5 2020-10-12 10:58:00 Proceeding
6_ZP_220_61_20_Zał nr 1 do umowy_ do Warunki przechowania.rtf rtf 64.33 2020-10-12 10:58:00 Proceeding
8_ZP_220_61_20_OGŁOSZENIE_.docx docx 76.81 2020-10-12 10:58:00 Proceeding
9_ZP_220_61_20_SIWZ_radiologia_protezy_łaty.docx docx 306.94 2020-10-12 10:58:00 Proceeding
1_ZP_220_61_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 154.7 2020-10-12 10:58:00 Proceeding
2_ZP_220_61_20_JEDZ.xml xml 132.34 2020-10-12 10:58:00 Proceeding
3_ZP_220_61_20 Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit.rtf rtf 52.33 2020-10-12 10:58:00 Proceeding
ZP_220_61_20_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf pdf 70.74 2020-10-20 11:13:45 Public message
ZP_220_61_20_wyjaśnienia nr 1.docx docx 128.66 2020-10-20 18:58:45 Public message
ZP_220_61_20_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 44.5 2020-10-28 10:45:07 Public message
ZP_220_61_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 143.55 2020-11-17 10:06:47 Public message
ZP_220_61_20_Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania na zadaniu 4.docx docx 136.54 2020-12-18 12:02:48 Public message
ZP_220_61_20_Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu postępowania na zadaniu 4.docx docx 137.37 2020-12-22 11:57:30 Public message

Announcements

2020-12-22 11:57 Przemysław Frączek

ZP_220_61_20_Zawiado [...].docx

2020-12-18 12:02 Przemysław Frączek

ZP_220_61_20_Zawiado [...].docx

2020-11-17 10:06 Przemysław Frączek

ZP_220_61_20_Zawiado [...].docx

2020-10-28 10:45 Przemysław Frączek

ZP_220_61_20_ZESTAWI [...].doc

2020-10-20 18:58 Przemysław Frączek

ZP_220_61_20_wyjaśni [...].docx

2020-10-20 11:13 Przemysław Frączek

ZP_220_61_20_Ogłosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 971