Proceeding: 594910-N-2020 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bartoszyce i jej jednostek organizacyjnych

Deadlines:
Published : 08-10-2020 13:03:00
Placing offers : 26-10-2020 12:15:00
Offers opening : 26-10-2020 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) przez Nord Partner Sp. z o.o. działającego na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Bartoszyce pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bartoszyce i jej jednostek organizacyjnych.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki 1-5 do SIWZ oraz załącznik nr 7 do SIWZ

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SIWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w  załącznikach nr 6-6C do SIWZ oraz załącznikach 1-9 do opisu przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym na podstawie art. 8 ust. 2 w  związku z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp Pełnomocnik Zamawiającego udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą sią ze stosowanym wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych dotyczących działalności Gminy Bartoszyce zamieszczonych w załącznikach nr 6-6C do SIWZ oraz załącznikach nr 1-9 do opisu przedmiotu zamówienia – wniosek o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek na adres e-mail: przetargi.dujsp@np.com.pl lub za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings

Informacje poufne, o którym mowa w pkt. 4 udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm. - zwana dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IB.271.20.2020 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.29 2020-10-08 13:03:00 Proceeding
IB.271.20.2020 Gmina Bartoszyce - SIWZ, zalączniki 1-5 do SIWZ.pdf pdf 986.59 2020-10-08 13:03:00 Proceeding
IB.271.20.2020 Gmina Bartoszyce - załącznik nr 7 do SIWZ - wniosek.pdf pdf 151.38 2020-10-08 13:03:00 Proceeding
IB.271.20.2020 Zmiana SIWZ - Gmina Bartoszyce.pdf pdf 219.59 2020-10-16 11:00:11 Public message
IB.271.20.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.17 2020-10-16 11:00:11 Public message
IB.271.20.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.10.2020r..pdf pdf 37.12 2020-10-21 12:21:22 Public message
IB.271.20.2020 Gmina Bartoszyce - zał 1a,1b, 1c, 2, 3 -edytowalne - zmodyfikowany zał 1a.docx docx 159.31 2020-10-21 12:21:22 Public message
IB.271.20.2020 Pytania i odpowiedzi do SIWZ Gmina Bartoszyce - BIP.pdf pdf 128.17 2020-10-21 12:21:22 Public message
IB.271.20.2020 Informacja z otwarcia ofert Gmina Bartoszyce.pdf pdf 271.63 2020-10-27 08:35:08 Public message
IB.271.20.2020 Inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty_Bartoszyce.pdf pdf 232.55 2020-11-06 09:44:29 Public message

Announcements

2020-11-06 09:44 Agnieszka Jędrzejewska IB.271.20.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I, części II oraz części III zamówienia

IB.271.20.2020 Inf. [...].pdf

2020-10-27 08:35 Agnieszka Jędrzejewska Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.).

IB.271.20.2020 Infor [...].pdf

2020-10-21 12:21 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego w postępowaniu na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bartoszyce i jej jednostek organizacyjnych” zamieścił odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące jawnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1a do SIWZ oraz w wersji edytowalnej formularze i oświadczenia.
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na 26.10.2020r., godziny bez zmian.

IB.271.20.2020 Ogłos [...].pdf

IB.271.20.2020 Gmina [...].docx

IB.271.20.2020 Pytan [...].pdf

2020-10-16 11:00 Agnieszka Jędrzejewska IB.271.20.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
IB.271.20.2020 Zmiana SIWZ - Gmina Bartoszyce

Termin składania i otwarcia ofert został zmieniony na 23.10.2020r., godziny bez zmian.

IB.271.20.2020 Zmian [...].pdf

IB.271.20.2020 Ogłos [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 765