Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 76/2020 "SUKCESYWNA DOSTAWA SIARCZANU ŻELAZOWEGO, CHLORANU (III) SODU, WODOROWĘGLANU SODU, KWASU CHLOROWODOROWEGO, CHLORANU (I) SODU, WĘGLA AKTYWNEGO, ANTYSKALANTA I ŚRODKA ANTYODOROWEGO"

Deadlines:
Published : 06-10-2020 14:34:00
Placing offers : 19-10-2020 11:45:00
Offers opening : 19-10-2020 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ i zalaczniki - Chemia 2020.zip zip 15286.83 2020-10-06 14:34:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie.doc doc 54.5 2020-10-19 09:21:57 Public message
ZAŁĄCZNIK NR 3 - ośw. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 52 2020-10-19 09:21:57 Public message
ZAŁĄCZNIK NR 2 - ośw. o braku podstaw wykluczenia .doc doc 42.5 2020-10-19 09:21:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert..docx docx 21.12 2020-10-21 12:37:28 Public message
7 - Informacja o wyborze - Chemia 2020 cz 1,2,4,5,8.doc doc 33.5 2020-11-18 13:18:23 Public message
12 - Informacja o wyborze - Chemia 2020 cz 3,6,7.doc doc 33 2020-11-30 14:04:49 Public message

Announcements

2020-11-30 14:04 Marek Kowalski W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 3, 6 i nr 7

12 - Informacja o wy [...].doc

2020-11-18 13:18 Marek Kowalski Dzień Dobry
W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 1, 2, 4, 5 i nr 8

7 - Informacja o wyb [...].doc

2020-10-21 12:37 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2020-10-19 09:21 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje oświadczenia w wersji edytowalnej.

ZAŁĄCZNIK NR 4 - ośw [...].doc

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ośw [...].doc

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ośw [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 670