Proceeding: 592799-N-2020 Usługę grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin

Deadlines:
Published : 02-10-2020 14:58:00
Placing offers : 15-10-2020 12:15:00
Offers opening : 15-10-2020 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) przez Nord Partner Sp. z o.o. działającego na podstawie udzielonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SIWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 8 ust. 2 w związku z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp Pełnomocnik Zamawiającego udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą sią ze stosowanym wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych zawierających szczegółowe warunki zamówienia, wykaz świadczeń oraz strukturę wiekowo - płciową pracowników Zamawiającego zamieszczonych w załączniku nr 6 – wzór wniosku stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek na adres e-mail: przetargi.dujsp@np.com.pl oraz za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner Informacje poufne, o którym mowa w pkt. 4 udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm.).

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4.10.20.P.DUJSP Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.62 2020-10-02 14:58:00 Proceeding
4.10.20.P.DUJSP MOSiR Lublin SIWZ Zał. 1 -5, 7 .pdf pdf 600.18 2020-10-02 14:58:00 Proceeding
4.10.20.P.DUJSP MOSiR Zmodyf. Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy.pdf pdf 226.6 2020-10-12 13:40:29 Public message
4.10.20.P.DUJSP MOSIR Zapytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf pdf 294.82 2020-10-12 13:40:29 Public message
4.10.20.P.DUJSP Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia.pdf pdf 37.01 2020-10-12 13:40:29 Public message
4.10.20.P.DUJSP MOSiR Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 227.1 2020-10-15 15:57:16 Public message
4.10.20.P.DUJSP Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej MOSiR Lublin.pdf pdf 232.11 2020-10-19 13:04:18 Public message

Announcements

2020-10-19 13:04 Agnieszka Jędrzejewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4.10.20.P.DUJSP Info [...].pdf

2020-10-15 15:57 Agnieszka Jędrzejewska Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.).

4.10.20.P.DUJSP MOSi [...].pdf

2020-10-12 13:40 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego w postępowaniu na „Usługę grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin” zamieścił odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące jawnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na 15.10.2020r., godziny bez zmian.

Załączniki:
4.10.20.P.DUJSP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 12.10.2020r.
4.10.20.P.DUJSP MOSIR Zapytania i odpowiedzi do SIWZ - część jawna
4.10.20.P.DUJSP MOSiR Zmodyf. Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy

4.10.20.P.DUJSP MOSi [...].pdf

4.10.20.P.DUJSP MOSI [...].pdf

4.10.20.P.DUJSP Ogło [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 571