Proceeding: Przegląd eksploatacyjny i serwis rozdzielnic elektrycznych z układami sieci IT

Deadlines:
Published : 01-10-2020 12:05:00
Placing offers : 09-10-2020 11:00:00
Offers opening : 09-10-2020 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 przedmiotowej ustawy.

1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu eksploatacyjnego oraz serwisowanie rozdzielnic elektrycznych z układami sieci IT, które zasilają pomieszczenia medyczne grupy 2 usytuowane w obiekcie szpitala we Wrocławiu przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2.

2.     Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje:

1)     Przeglądy eksploatacyjne 51 kompletów sieci IT wraz z rozdzielnicami elektrycznymi obejmujące następujące czynności:

a)     kontrola wizualna elementów;

b)     czyszczenie osprzętu;

c)     dokręcanie połączeń śrubowych instalacji elektrycznej;

d)     trzykrotny test poszczególnych elementów:

-       wskaźnika stanu izolacji – WSITR,

-       układu samoczynnego załączania rezerwy – SZR,

-       przekładnika prądowego,

-       modułu zasilającego,

-       stycznika wraz z elementami dodatkowymi,

-       transformatora separacyjnego,

-       kasety sygnalizacyjnej SG-3U;

e)     sprawdzenie nastaw poszczególnych elementów;

f)       konfiguracja WSITR;

g)     konfiguracja SZR.

2)     Serwisowanie Urządzeń tj. usuwanie awarii i wykonywanie bieżących napraw zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

3.   Cenę całkowitą za wykonanie usługi będącej Przedmiotem zamówienia należy skalkulować w oparciu o załącznik nr 1 do zapytania. Wypełniony załącznik nr 1 należy załączyć w miejscu KRYTERIA I WARUNKI FORMALNE – pkt 1 CENA.

4.     Zamawiający wymaga, by części zamienne,  które będą stosowane przez Wykonawcę przy serwisowaniu Urządzeń były kompatybilne i jednorodne z rozwiązaniem firmy P.P.H POLMED (z siedzibą w Poznaniu, ul. Arnikowa 7c) funkcjonującym w obiekcie szpitala przy
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą cennika części zamiennych, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

5.     Szczegółowe warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia, w tym: terminy realizacji, warunki płatności, warunki gwarancji zostały określone
w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 3 do zapytania).

6.     Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 3).

7.     Termin związania ofertą: 30 dni.

8.     Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

Zapraszamy do złożenia  ofert  poprzez  poniższy  formularz  elektroniczny.

 

W przypadku pytań: 

 

1)     merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

2)     związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze,  w godzinach od  8:00 do 17:00.

·        tel. 22 101 02 02

·        e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

 

Wiadomości  z  platformy  zakupowej  mają  charakter  informacyjny.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - Formularz cenowy.docx docx 27.6 2020-10-01 12:05:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Cennik części zamiennych.docx docx 22.16 2020-10-01 12:05:00 Proceeding
załącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf pdf 567.15 2020-10-01 12:05:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 206.39 2020-10-09 11:52:23 Public message
Informacja o wyborze oferty - ID 381705-sig.pdf pdf 380.73 2020-10-15 10:41:11 Public message

Announcements

2020-10-15 10:41 Sylwia Marciniak W załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-10-09 11:52 Sylwia Marciniak W załączeniu Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd eksploatacyjny i serwis rozdzielnic elektrycznych z układami sieci IT W miejscu cena netto należy wpisać wartość netto z tabeli nr 5 formularza cenowego (załącznik nr 1) z wiersza "RAZEM - CENA CAŁKOWITA OFERTY" 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5414 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Oświadczam, że części zamienne, które będą stosowane przy realizacji Przedmiotu umowy będą kompatybilne i jednorodne z rozwiązaniem firmy P.P.H POLMED (z siedzibą w Poznaniu, ul. Arnikowa 7c) - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". Należy załączyć cennik części zamiennych sporządzony wg wzoru załącznika nr 2 Attachment required (0)
4 Oświadczam, że skieruję do realizacji Przedmiotu umowy osoby, które posiadają ważne świadectwa kwalifikacji grupy urządzeń energetycznych „E” grupy „I” w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych do 1 kV - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy (załącznik nr 3) wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni (liczonych od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert) - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 322