Proceeding: ZP.271.11.2020 Udzielenie Gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 1 450 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Anna Kwilosz
Gmina Biecz
Deadlines:
Posted : 22-09-2020 11:02:00
Placing offers: 23-10-2020 09:30:00
Opening offers : 23-10-2020 09:35:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zal-nr-7-siwz.11.doc doc 19.5 2020-09-22 11:02:00 Proceeding
zal-nr-3- formularz ofertowy.11.doc doc 43 2020-09-22 11:02:00 Proceeding
zal-nr-2-siwz.11.zip zip 35220.51 2020-09-22 11:02:00 Proceeding
zal-nr-1.siwz.11.pdf pdf 241.58 2020-09-22 11:02:00 Proceeding
zal-nr.5.siwz.11.doc doc 53.5 2020-09-22 11:02:00 Proceeding
zal.nr 4 do SIWZ - JEDZ.11.doc doc 155 2020-09-22 11:02:00 Proceeding
zal. nr 6 do siwz - zobowiazanie inny podmiot.11.doc doc 15.5 2020-09-22 11:02:00 Proceeding
zal. nr 4A do SIWZ - oswiadczenie wykonawcy.11.doc doc 24 2020-09-22 11:02:00 Proceeding
SIWZ.11.pdf pdf 1089.89 2020-09-22 11:02:00 Proceeding
ogloszenie.11.pdf pdf 322.3 2020-09-22 11:02:00 Proceeding
wyjas.siwz.11.pdf pdf 2291.74 2020-10-09 09:23:04 Public message

Announcements

2020-10-09 09:23 Anna Kwilosz Wyjaśnienie treści SIWZ

wyjas.siwz.11.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 332