Proceeding: I.DZP.23110.18.2020 Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków kształcenia: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Elektroradiologia, Ratownictwo Medyczne i Fizjoterapia

Deadlines:
Posted : 18-09-2020 15:14:00
Placing offers: 30-09-2020 12:00:00
Opening offers : 30-09-2020 12:30:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Istotne postanowienia umowy_praktyki-załącznik nr 3 do SIWZ.pdf pdf 756.29 2020-09-18 15:14:00 Proceeding
JEDZ_Praktyki.zip zip 80.62 2020-09-18 15:14:00 Proceeding
Regulamin Praktyk Zawodowych- załacznik nr 5 do SIWZ.pdf pdf 2111.69 2020-09-18 15:14:00 Proceeding
Oświadczenie o gr kapitałowej-załącznik nr 4 do SIWZ.docx docx 16.8 2020-09-18 15:14:00 Proceeding
Formularz ofertowy- załacznik nr 2 do SIWZ.pdf pdf 732.96 2020-09-18 15:14:00 Proceeding
Formularz oferty-wersja edytowalna 2020 1 do pdf- załącznik nr 2 do SIWZ.xlsx xlsx 25.3 2020-09-18 15:14:00 Proceeding
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -załącznik nr 1 do SIWZ.docx docx 16.52 2020-09-18 15:14:00 Proceeding
Ogłoszenie_praktyki.pdf pdf 1000.05 2020-09-18 15:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 1213.17 2020-10-07 13:38:42 Public message
Wynik_praktyki.pdf pdf 585.96 2020-10-02 13:42:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 567.17 2020-09-30 14:29:12 Public message
Wyjaśnienie.pdf pdf 971.89 2020-09-28 15:05:16 Public message
Zmiana terminu_30_09_2020.pdf pdf 435.74 2020-09-28 12:15:30 Public message
Zmiana_Ogłoszenia_Nowy_Termin_otwarcia_i_składania_ofert_29_09_2020.pdf pdf 456.41 2020-09-24 15:15:53 Public message

Announcements

2020-10-07 13:38 Aneta Bąk Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-10-02 13:42 Aneta Bąk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wynik_praktyki.pdf

2020-09-30 14:29 Aneta Bąk Informacja zgodna z art.86 ust.5 Pzp

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-28 15:05 Aneta Bąk Wyjaśnienie treści ogłoszenia

Wyjaśnienie.pdf

2020-09-28 12:15 Aneta Bąk Zmiana Ogłoszenia_nowy termin składania i otwarcia ofert_30.09.2020 r.

Zmiana terminu_30_09 [...].pdf

2020-09-24 15:15 Aneta Bąk Zmiana Ogłoszenia-nowy termin składania i otwarcia ofert-29.09.2020 r.

Zmiana_Ogłoszenia_No [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 211