Proceeding: I.DZP.23110.Pn-17.2020 Restauracja ogrodzenia budynku po banku BGK przy pl. W. Bogusławskiego 2 w Kaliszu

Deadlines:
Posted : 15-09-2020 15:21:00
Placing offers: 25-09-2020 12:00:00
Opening offers : 25-09-2020 12:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2.SIWZ.pdf pdf 602.14 2020-09-15 15:21:00 Proceeding
espd-request.zip zip 90.63 2020-09-15 15:21:00 Proceeding
13.STWiOR - załącznik nr 10 do SIWZ.pdf pdf 286.72 2020-09-15 15:21:00 Proceeding
12.przedmiar robót- załacznik nr 9 do SIWZ.pdf pdf 169.79 2020-09-15 15:21:00 Proceeding
11.Projekt budowlano-wykonawczy - załącznik nr 8 do SIWZ .pdf pdf 71246.41 2020-09-15 15:21:00 Proceeding
6.Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej - załacznik nr 7 do SIWZ.docx docx 16.91 2020-09-15 15:21:00 Proceeding
10.Wykaz robót- załacznik nr 5 do SIWZ.docx docx 16.43 2020-09-15 15:21:00 Proceeding
9.Wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ.docx docx 16.97 2020-09-15 15:21:00 Proceeding
8.Umowa projekt .pdf pdf 683.02 2020-09-15 15:21:00 Proceeding
7.Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ.docx docx 17.4 2020-09-15 15:21:00 Proceeding
5.Oswiadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ.docx docx 16.8 2020-09-15 15:21:00 Proceeding
4.Formularz ofertowy r. - załącznik nr 3 do SIWZ.docx docx 28.39 2020-09-15 15:21:00 Proceeding
3.Formularz ofertowy r. - załącznik nr 3 do SIWZ.pdf pdf 436.75 2020-09-15 15:21:00 Proceeding
1.Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 494.63 2020-09-15 15:21:00 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 481.98 2020-10-02 13:35:53 Public message
Informacja z otawrcia ofert.pdf pdf 323.62 2020-09-25 13:55:51 Public message
Informacja dla Wykonawców z dnia 18.09.2020r..pdf pdf 428.34 2020-09-18 12:26:46 Public message

Announcements

2020-10-02 13:35 Marta Wawrzyniak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-09-25 13:55 Marta Wawrzyniak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrci [...].pdf

2020-09-18 12:26 Marta Wawrzyniak Informacja dla Wykonawców z dnia 18 września 2020 r.

Informacja dla Wykon [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 289