Proceeding: WZ.271.37.2020 Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 4

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Posted : 14-09-2020 13:44:00
Placing offers: 29-09-2020 10:00:00
Opening offers : 29-09-2020 10:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Z uwagi na wartość zamówienia (mniejszą niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp), dopuszczalną formą składania oferty (poza elektroniczną) oraz oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp jest forma pisemna (papierowa).

Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów zawarte są w pkt 12 SIWZ.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zał. 6 - OPZ.pdf pdf 87.94 2020-09-14 13:44:00 Proceeding
zał. 5- OWU.pdf pdf 600.56 2020-09-14 13:44:00 Proceeding
zał. 4-pełnomocnictwo.docx docx 621.95 2020-09-14 13:44:00 Proceeding
zał. 3 informacja o grupie kapitałowej.docx docx 622.88 2020-09-14 13:44:00 Proceeding
zał. 2 - oswiadczenie.docx docx 625.44 2020-09-14 13:44:00 Proceeding
zał. 1-Formularz_ofertowy.docx docx 629.71 2020-09-14 13:44:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1975.01 2020-09-14 13:44:00 Proceeding
p.Bedzmierowice.zip zip 89821.72 2020-09-14 13:44:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 734.99 2020-09-14 13:44:00 Proceeding
wybór oferty-komunikat publiczny.pdf pdf 65.96 2020-10-13 12:06:54 Public message
informacja z otwarcia ofert WZ.271.37.2020 na podst. art. 85 ust. 6 Pzp.pdf pdf 98.62 2020-09-29 14:04:16 Public message

Announcements

2020-10-13 12:06 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 13.10.2020r.

wybór oferty-komunik [...].pdf

2020-09-29 14:04 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja z otwarcia ofert w dniu 29.09.2020 r., na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 443