Proceeding: GR.271.22.2020 Remont nawierzchni bitumicznej czterech odcinków dróg gminnych o łącznej dł. 1460 mb

Krzysztof Kaźmierski
Gmina Gniezno Department: Referat gospodarki i rozwoju
Deadlines:
Posted : 11-09-2020 13:34:00
Placing offers: 29-09-2020 08:00:00
Opening offers : 29-09-2020 08:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja.zip zip 1856.46 2020-09-11 14:33:23 Proceeding
Ogłoszenie nr 584341-N-2020 z dnia 2020-09-11 r..pdf pdf 86.05 2020-09-11 13:34:19 Proceeding
załączniki_wersja_edytowalna.doc doc 108 2020-09-11 14:48:28 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ _projekt umow.doc doc 151 2020-09-11 14:48:28 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 187.24 2020-09-11 14:35:28 Proceeding
wybór_oferty_20.10.2020.pdf pdf 358.22 2020-10-20 14:02:04 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert_29.09.2020.pdf pdf 70.63 2020-09-29 11:00:53 Public message

Announcements

2020-10-20 14:02 Krzysztof Kaźmierski GR.271.22.2020 Gniezno, dnia 20 października 2020 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont nawierzchni bitumicznej czterech odcinków dróg gminnych o łącznej dł. 1460 mb
BZP Ogłoszenie nr 584341-N-2020 z dnia 2020-09-11 r.

Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez
KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp z o.o.
ul. Dworcowa 12 88-400 Żnin
za kwotę brutto: 254 672,58 zł
która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00
Punktacja ofert w załączniku.

wybór_oferty_20.10.2 [...].pdf

2020-09-30 13:52 Krzysztof Kaźmierski W informacji z otwarcia ofert błednie podano kwotę gross oferty PRDI UNIDROMEX ul. Popowicka 36 88-100 Inowrocław. prawidłowa kwota: 306 776,18 zł
2020-09-29 11:00 Krzysztof Kaźmierski Informacja z otwarcia ofert w załączniku

informacja_z_otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 375