Proceeding: 73/2020 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Szczecinie

Deadlines:
Posted : 09-09-2020 14:22:00
Placing offers: 25-09-2020 11:45:00
Opening offers : 25-09-2020 12:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ_kopernika.doc doc 589.5 2020-09-09 14:22:00 Proceeding
formularz nr 6_kopernika.doc doc 301.5 2020-09-09 14:22:00 Proceeding
formularz nr 5_kopernika.doc doc 192 2020-09-09 14:22:00 Proceeding
formularz nr 4_kopernika.doc doc 191 2020-09-09 14:22:00 Proceeding
formularz nr 3_kopernika.doc doc 196 2020-09-09 14:22:00 Proceeding
formularz nr 2_kopernika.doc doc 191.5 2020-09-09 14:22:00 Proceeding
formularz nr 1_kopernika.doc doc 202 2020-09-09 14:22:00 Proceeding
zał nr 1_dokumentacja proj..zip zip 45193.58 2020-09-09 14:22:00 Proceeding
inf. z wyboru .doc doc 30 2020-10-12 12:05:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert..docx docx 16.91 2020-10-02 13:40:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert..docx docx 16.88 2020-09-25 13:03:25 Public message

Announcements

2020-10-12 12:05 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

inf. z wyboru .doc

2020-10-02 13:40 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.

Informacja z otwarci [...].docx

2020-09-25 13:03 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 426