Proceeding: Znak sprawy ZP/37/20 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku i innych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu

Zamówienia Publiczne
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
Deadlines:
Posted : 10-09-2020 10:31:00
Placing offers: 21-09-2020 12:00:00
Opening offers : 21-09-2020 12:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie z dnia 10-09-2020.docx docx 20.9 2020-09-10 10:31:00 Proceeding
SIWZ, 10-09-2020.doc doc 207.5 2020-09-10 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ, 10-09-2020.xls xls 59 2020-09-10 10:31:00 Proceeding
doc20200914135306.pdf pdf 1743.81 2020-09-14 14:50:37 Public message
doc20200916090323.pdf pdf 384.73 2020-09-16 10:02:14 Public message
wykazofertjedn21-09-2020.ods ods 22.07 2020-09-21 14:10:19 Public message
wynikjednorazowka25-09-2020.pdf pdf 551.84 2020-09-25 12:57:27 Public message

Announcements

2020-09-25 12:57 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych i części unieważnionej z dnia 25.09.2020 r.

wynikjednorazowka25- [...].pdf

2020-09-21 14:10 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.09.2020 r.

wykazofertjedn21-09- [...].ods

2020-09-16 10:02 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 15.09.2020 r.

doc20200916090323.pd [...].pdf

2020-09-14 14:50 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania do SIWZ, zmiana SIWZ dot. części nr 3, zmiana terminu składania i otwarcia ofert, z dnia 14-09-2020 r.

doc20200914135306.pd [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 701