Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 489/VIII/20 Gryficka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r., numer sprawy 489/VIII/20

Joanna Oksiejuk
Powiat Gryficki
Deadlines:
Published : 02-09-2020 11:49:00
Placing offers : 06-10-2020 10:00:00
Offers opening : 06-10-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS170-411032-pl.pdf pdf 187.74 2020-09-02 11:49:00 Proceeding
Gaz_GryfickaGZ_SIWZ.pdf pdf 12918.42 2020-09-02 11:49:00 Proceeding
Gaz_GryfickaGZ_Załącznik nr 1 -Wykaz_punktów.pdf pdf 721.79 2020-09-02 11:49:00 Proceeding
Gaz_GryfickaGZ_Załącznik nr 1 -Wykaz_punktów.xls xls 178 2020-09-02 11:49:00 Proceeding
Gaz_GryfickaGZ_Załącznik nr 2 - Formularz_oferty.doc doc 109 2020-09-02 11:49:00 Proceeding
Gaz_GryfickaGZ_Załącznik nr 3 - JEDZ.doc doc 206.5 2020-09-02 11:49:00 Proceeding
Gaz_GryfickaGZ_Załącznik nr 4 - Istotne_postanowienia_umowy.pdf pdf 446.38 2020-09-02 11:49:00 Proceeding
Gaz_GryfickaGZ_Załącznik nr 5 -Oświadczenie_OSD.doc doc 30.5 2020-09-02 11:49:00 Proceeding
Gaz_GryfickaGZ_Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw.doc doc 66 2020-09-02 11:49:00 Proceeding
Gaz_GryfickaGZ_Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.doc doc 41.5 2020-09-02 11:49:00 Proceeding
Gaz_GryfickaGZ_Załącznik nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw dowykluczenia.doc doc 42 2020-09-02 11:49:00 Proceeding
Odpowiedź na zapytania 1.pdf pdf 761.17 2020-09-11 09:51:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 316.61 2020-10-06 12:38:52 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 327.33 2020-10-23 13:55:40 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 146.67 2020-12-09 10:53:04 Public message

Announcements

2020-12-09 10:53 Joanna Oksiejuk Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-10-23 13:55 Joanna Oksiejuk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-10-06 12:38 Joanna Oksiejuk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-11 09:51 Joanna Oksiejuk Odpowiedź na zapytania 1

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 970