Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 09/PN/2020 Dostawa materiałów opatrunkowych i zestawów operacyjnych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Anna Masternak
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 27-08-2020 11:22:00
Placing offers : 10-09-2020 10:00:00
Offers opening : 10-09-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 167.25 2020-08-27 11:22:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 7597.89 2020-08-27 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1do SIWZ Formularz-oferty opatrunki.doc doc 130 2020-08-27 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy - opatrunki.xlsx xlsx 25.47 2020-08-27 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie.docx docx 22.47 2020-08-27 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie.docx docx 18.26 2020-08-27 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx docx 18.66 2020-08-27 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf pdf 2776.78 2020-08-27 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1do SIWZ Formularz-oferty opatrunki.doc doc 130 2020-08-27 11:22:00 Criterion
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy - opatrunki.xlsx xlsx 25.47 2020-08-27 11:22:00 Criterion
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie.docx docx 22.47 2020-08-27 11:22:00 Criterion
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie.docx docx 18.26 2020-08-27 11:22:00 Criterion
Załącznik nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx docx 18.66 2020-08-27 11:22:00 Criterion
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 74.29 2020-09-04 09:47:31 Public message
Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 527.23 2020-09-04 09:47:31 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 8580.93 2020-09-07 12:38:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 964.34 2020-09-10 12:22:53 Public message
Unieważnienie część 5 postepowania.pdf pdf 252.46 2020-09-18 11:18:53 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert.pdf pdf 1010.61 2020-09-24 12:45:41 Public message

Announcements

2020-09-24 12:45 Anna Masternak INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT
Dyrekcja SP ZOZ MSWIA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu na „Dostawę materiałów opatrunkowych i zestawów operacyjnych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach”.
W postępowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawca w załączeniu

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-09-18 11:18 Anna Masternak UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach informuje, że na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w poniższych częściach:
Część nr 5 – Opatrunki specjalistyczne 2
Uzasadnienie
art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy pzp - Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Unieważnienie część [...].pdf

2020-09-10 12:22 Anna Masternak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm), informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów opatrunkowych i zestawów operacyjnych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach– 09/PN/2020,, wpłynęły następujące oferty w załączeniu:

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-07 12:38 Anna Masternak WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Dostawa materiałów opatrunkowych i zestawów operacyjnych dla SP ZOZ MSWiA
w Kielcach.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane do postępowania pytania:

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-09-04 09:47 Anna Masternak WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Dostawa materiałów opatrunkowych i zestawów operacyjnych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach.
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu na składanie i otwarcie ofert. W załączeniu informacja i ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana terminu skład [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1do SIW [...].doc

Załącznik nr 2 do SI [...].xlsx

Załącznik nr 3 do SI [...].docx

Załącznik nr 4 do SI [...].docx

Załącznik nr 5 do SI [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 897