Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RGI.271.26.2020 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

Ewa Dziedzic
Gmina Świlcza Department: Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne
Deadlines:
Published : 26-08-2020 13:50:00
Placing offers : 29-09-2020 11:00:00
Offers opening : 29-09-2020 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 176.15 2020-08-26 13:50:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1612.42 2020-08-26 13:50:00 Proceeding
Zal. Nr 01 do SIWZ - projekt_umowy.pdf pdf 573.66 2020-08-26 13:50:00 Proceeding
Zal. Nr 02 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.pdf pdf 581.53 2020-08-26 13:50:00 Proceeding
Zal. Nr 03_do_SIWZ_-_JEDZ.pdf pdf 79.99 2020-08-26 13:50:00 Proceeding
Zal. Nr 03a_do_SIWZ_-_JEDZ_espd-request.xml xml 126.41 2020-08-26 13:50:00 Proceeding
Zal. Nr 04 do SIWZ - wzór informacji, że wykonawca nie należy_należy do grupy kapitałowej.pdf pdf 661.62 2020-08-26 13:50:00 Proceeding
Zal. Nr 05 do SIWZ - wzor_wykazu_uslug.pdf pdf 476.84 2020-08-26 13:50:00 Proceeding
Zal. Nr 06 do SIWZ - wzór oswiadczenia w zakresie okreslonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ.pdf pdf 617.87 2020-08-26 13:50:00 Proceeding
Zal. Nr 07 do SIWZ - wykaz_punktów_zbiorki_przeterminowanych_lekow.pdf pdf 463.78 2020-08-26 13:50:00 Proceeding
Zal. Nr 08 do SIWZ - wykaz_punktow_zbiorki_zuzytych_baterii.pdf pdf 473.63 2020-08-26 13:50:00 Proceeding
Zal. Nr 09 do SIWZ - Regulamin_utrzymania_czystosci.pdf pdf 202.65 2020-08-26 13:50:00 Proceeding
Zal. Nr 10 do SIWZ - Sposob_i_zakres_swiadczenia_uslug.pdf pdf 89.91 2020-08-26 13:50:00 Proceeding
Zal. Nr 11 do SIWZ - siec_drog.pdf pdf 629.31 2020-08-26 13:50:00 Proceeding
Zal. Nr 12 do SIWZ - wykaz_solectw_2020.pdf pdf 538.42 2020-08-26 13:50:00 Proceeding
Zal. Nr 13 do SWIZ - harmonogram.pdf pdf 1909.61 2020-08-26 13:50:00 Proceeding
Zal. Nr 14 do SIWZ - klauzula_informacyjna_RODO.pdf pdf 810.28 2020-08-26 13:50:00 Proceeding
RGI.271.26.2020_inf_int.pdf pdf 1719.48 2020-09-15 13:59:27 Public message
RGI.271.26.2020_mod_siwz_02.pdf pdf 2380.26 2020-09-22 11:40:48 Public message
RGI.271.26.2020_informacja_ z_ otwarcia_ofert.pdf pdf 155.62 2020-09-29 18:59:31 Public message
RGI.271.26.2020_inf_int.pdf pdf 2572.31 2020-10-16 09:28:59 Public message

Announcements

2020-10-16 09:28 Ewa Dziedzic Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

RGI.271.26.2020_inf_ [...].pdf

2020-09-29 18:59 Ewa Dziedzic Informacja z otwarcia ofert

RGI.271.26.2020_info [...].pdf

2020-09-22 11:40 Ewa Dziedzic Gmina Świlcza zmienia oraz wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść w załączeniu.

RGI.271.26.2020_mod_ [...].pdf

2020-09-15 13:59 Ewa Dziedzic Gmina Świlcza zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść w załączeniu.

RGI.271.26.2020_inf_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1289