Proceeding: ZP/220/43/20 Usługa stałego nadzoru technicznego i utrzymywania w sprawności technicznej aparatury medycznej w okresie pogwarancyjnym

Deadlines:
Published : 24-08-2020 14:09:00
Placing offers : 04-09-2020 09:30:00
Offers opening : 04-09-2020 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 - SIWZ - ZP_220_43_20_SNT.rtf rtf 8908.15 2020-08-24 14:09:00 Proceeding
2_ZP_220_43_20 zał nr 5 -Formularz cen jednostkowych.xls xls 105 2020-08-24 14:09:00 Proceeding
3_ZP_220_43_20 Załącznik_nr 3_Wykaz usług.rtf rtf 69.06 2020-08-24 14:09:00 Proceeding
4_ZP_220_43_20 zał. nr 4 do FO - Wykaz osób.doc doc 36 2020-08-24 14:09:00 Proceeding
5_ZP_220_43_20 Zał. nr 2 do umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx docx 22.83 2020-08-24 14:09:00 Proceeding
6_ZP_220_43_20_zał_1_FORMULARZ OFERTY.doc doc 40 2020-08-24 14:09:00 Proceeding
7_ZP_220_43_20_JEDZ.xml xml 142.97 2020-08-24 14:09:00 Proceeding
8_ZP_220_43_20 Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit.rtf rtf 52.55 2020-08-24 14:09:00 Proceeding
9_ZP_220_43_20_OGŁOSZENIE_.docx docx 68.33 2020-08-24 14:09:00 Proceeding
ZP_220_43_20_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 37 2020-09-04 11:37:27 Public message
ZP_220_43_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 135.77 2020-09-16 12:18:15 Public message

Announcements

2020-09-16 12:18 Przemysław Frączek

ZP_220_43_20_Zawiado [...].docx

2020-09-04 11:37 Przemysław Frączek

ZP_220_43_20_ZESTAWI [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 551