Proceeding: Znak sprawy ZP/31/20 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu

Zamówienia Publiczne
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
Deadlines:
Published : 20-08-2020 11:57:00
Placing offers : 31-08-2020 10:00:00
Offers opening : 31-08-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie z dnia 20-08-2020.docx docx 21.51 2020-08-20 11:57:00 Proceeding
SIWZenergia, 20-08-2020.doc doc 254.5 2020-08-20 11:57:00 Proceeding
Odpowiedzi,energia,26-08-2020.pdf pdf 182.63 2020-08-26 11:39:31 Public message
Wykazofert,energia,31-08-2020.xls xls 29 2020-08-31 11:40:36 Public message

Announcements

2020-09-07 14:02 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 07-09-2020 r.

Zgodnie z kryterium oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków za cenę 159 961,50 zł brutto.
2020-08-31 11:40 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert, z dnia 31-08-2020 r.

Wykazofert,energia,3 [...].xls

2020-08-26 11:39 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 26-08-2020 r.

Odpowiedzi,energia,2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 390