Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa samochodów dostawczych - 3 szt. II/ 2020

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 12-08-2020 11:54:00
Placing offers : 18-08-2020 12:00:00
Offers opening : 18-08-2020 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy.pdf pdf 191.84 2020-08-12 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ oraz umowy - Formularz ofertowy.pdf pdf 91.7 2020-08-12 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 74.71 2020-08-12 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 174.89 2020-08-12 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 257.2 2020-08-12 11:54:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 344.18 2020-08-12 11:54:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 482.6 2020-08-12 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 36.5 2020-08-12 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.docx docx 20.16 2020-08-12 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 17.14 2020-08-12 11:54:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 174.17 2020-08-18 13:12:51 Public message
Rozstrzygnięcie - Platforma.pdf pdf 47.5 2020-08-21 10:48:03 Public message

Announcements

2020-08-21 10:48 Małgorzata Podsiadła Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie - Pl [...].pdf

2020-08-18 13:12 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 756