Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIZ.272.4.2020 Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu oleskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów

Rafał Halski
Powiat Oleski Department: Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 12-08-2020 08:38:00
Placing offers : 19-08-2020 10:00:00
Offers opening : 19-08-2020 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Powiat Oleski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonywanie usługi:

Zadanie nr 1 - Usuwania pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu oleskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów;

Zadanie nr 2 - Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.

Zamówienie zostało podzielone na części. Oferty można składać w odniesieniu do każdej z części.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.); 2) posiadania ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł. 3) dysponuje pojazdami specjalistycznymi spełniającymi warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze oraz dla innego pojazdu samochodowego, na który ze względu na bezpieczeństwo ruchu należy zwracać szczególną uwagę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016., poz.2022), w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego usunięcia, holowania każdego rodzaju pojazdu, z każdego miejsca w granicach administracyjnych Powiatu oleskiego; 4) dysponuje parkingiem na usunięte pojazdy.

Termin wykonania umowy: 1 października 2020 r. - 30 września 2022 r.

Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość monitorowania realizacji zamówienia.

Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty wystawienia rachunku/faktury za wykonane zamówienia.

Informujemy, że postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny. Do oferty należy dołączyć formularz rzeczowo-cenowy.


Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków formalnych.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 34 3750609

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Klauzula informacyjna - Ochrona danych osobowych

1) Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnie jest Starosta oleski.

2) Inspektorem ochrony danych jest Adam Łąka, tel. 34 3750629, adres e-mail: iod@powiatoleski.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

4) Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami prawa.

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności oferenta do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem oferenta z postępowania lub odrzuceniem jego oferty


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf pdf 78.28 2020-08-12 08:38:00 Proceeding
uchwala Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wysokosci.pdf pdf 76.15 2020-08-12 08:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamowienia.pdf pdf 120.29 2020-08-12 08:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz rzeczowo-cenowy.xlsx xlsx 18.21 2020-08-12 08:38:00 Criterion
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 230.7 2020-08-20 12:21:01 Public message

Announcements

2020-08-20 12:21 Rafał Halski Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zadanie nr 1 - Usuwania pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu oleskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym Załącznik nr 2. 1 service - (0)
2 Zadanie nr 2 - Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym Załącznik nr 2. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3581 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załącznik nr 2 - For [...].xlsx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Adres parkingu - Należy wpisać adres parkingu strzeżonego dla przechowywania pojazdów typu rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. (0)
3 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i oferujemy, bez zastrzeżeń i ograniczeń, wykonanie usługi zgodnie jego zapisami. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni - Jeśli się zgadzasz wpisz TAK (0)
(0)

The number of page views: 629