Proceeding: 572854-N-2020 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzeczenica i jej jednostek organizacyjnych oraz Spółki komunalnej

Deadlines:
Published : 10-08-2020 13:27:00
Placing offers : 28-08-2020 12:00:00
Offers opening : 28-08-2020 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) przez Nord Partner Sp. z o.o. działającego na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Rzeczenica pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzeczenica i jej jednostek organizacyjnych oraz Spółki Komunalnej.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SIWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w załącznikach nr 6-14 do SIWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 8 ust. 2 w związku z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp Pełnomocnik Zamawiającego udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą się ze stosowanym wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych dotyczących działalności Gminy Rzeczenica zamieszczonych w załącznikach nr 6-14 – wzór wniosku - załącznik nr 15. Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek na adres e-mail: mailto:przetargi.dujsp@np.com.pl lub za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner Informacje poufne, o którym mowa w pkt. 4 udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm.).


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PP.271.11.2020 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.12 2020-08-10 13:27:00 Proceeding
PP.271.11.2020 SIWZ Gmina Rzeczenica.pdf pdf 831.18 2020-08-10 13:27:00 Proceeding
PP.271.11.2020 Załącznik nr 15 - wniosek o udostępnienie części poufnej.docx docx 17.85 2020-08-10 13:27:00 Proceeding
PP.271.11.2020 Załącznik nr 15 - wniosek o udostępnienie części poufnej.pdf pdf 156.69 2020-08-10 13:27:00 Proceeding
PP.271.11.2020 Zmiana SIWZ - Gmina Rzeczenica.pdf pdf 199.09 2020-08-18 13:54:30 Public message
PP.271.11.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Gmina Rzeczenica.pdf pdf 51.96 2020-08-18 13:54:30 Public message
PP.271.11.2020 Zmiana SIWZ z dnia 24.08.2020 - Gmina Rzeczenica.pdf pdf 189.1 2020-08-24 15:50:13 Public message
PP.271.11.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.08.2020.pdf pdf 58.42 2020-08-24 15:50:13 Public message
PP.271.11.2020 Informacja z otwarcia ofert Gmina Rzeczenica.pdf pdf 301.43 2020-08-28 14:46:40 Public message
PP.271.11.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 247.87 2020-09-04 10:43:45 Public message

Announcements

2020-09-04 10:43 Agnieszka Jędrzejewska PP.271.11.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I, części II oraz części III zamówienia

PP.271.11.2020 Infor [...].pdf

2020-08-28 14:46 Agnieszka Jędrzejewska Informacja na podstawie art, 86 ust. 5 ustawy Pzp

PP.271.11.2020 Infor [...].pdf

2020-08-24 15:50 Agnieszka Jędrzejewska Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 28.08.2020r., godziny bez zmian
Zmiana miejsca składania ofert na:
w formie pisemnej Urząd Gminy w Rzeczenicy, ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica – Sekretariat pokój nr 16
lub w postaci elektronicznej Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

Załączniki:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 24.08.2020r.
Zmiana SIWZ z 24.08.2020r.

PP.271.11.2020 Zmian [...].pdf

PP.271.11.2020 Ogłos [...].pdf

2020-08-18 13:54 Agnieszka Jędrzejewska Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 26.08.2020r., godziny bez zmian
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ

PP.271.11.2020 Zmian [...].pdf

PP.271.11.2020 Ogłos [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 751