Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa komputerów i notebooków II/ 2020 Dostawa komputerów i notebooków II/ 2020

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 05-08-2020 12:42:00
Placing offers : 12-08-2020 12:00:00
Offers opening : 12-08-2020 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 351.42 2020-08-05 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr .5. do SIWZ - Informacja o grupie kapitałowej.pdf pdf 139.73 2020-08-05 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf pdf 120.16 2020-08-05 12:42:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 566.63 2020-08-05 12:42:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 476.64 2020-08-05 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf pdf 186.56 2020-08-05 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 133.66 2020-08-05 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 161.81 2020-08-05 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.pdf pdf 109.38 2020-08-05 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie RODO.pdf pdf 73.4 2020-08-05 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr1 do OPZ.PDF PDF 1255.77 2020-08-05 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr2 do OPZ.PDF PDF 938.63 2020-08-05 12:42:00 Proceeding
Załącznik nr3 do OPZ.PDF PDF 918.87 2020-08-05 12:42:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 192.91 2020-08-12 13:11:31 Public message
Rozstrzygnięcie - Platforma.pdf pdf 45.75 2020-08-14 13:11:26 Public message

Announcements

2020-08-14 13:11 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rozstrzygnięcie - Pl [...].pdf

2020-08-12 13:11 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 860