Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.50.2020.MA Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Deadlines:
Published : 05-08-2020 11:50:00
Placing offers : 08-09-2020 10:00:00
Offers opening : 08-09-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 314.93 2020-08-05 11:50:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 12211.33 2020-08-05 11:50:00 Proceeding
Załącznik_2_Formularz_Oferty.doc doc 86 2020-08-05 11:50:00 Proceeding
Załącznik_3_JEDZ.doc doc 236.5 2020-08-05 11:50:00 Proceeding
Załącznik_4_Wykaz_dostaw.doc doc 68.5 2020-08-05 11:50:00 Proceeding
Załącznik_5_Projekt umowy.pdf pdf 3593.5 2020-08-05 11:50:00 Proceeding
Załącznik_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa.doc doc 42.5 2020-08-05 11:50:00 Proceeding
Załącznik_7_Oświadczenie_Wykonawcy.doc doc 43 2020-08-05 11:50:00 Proceeding
Załącznik_1a.xls xls 885 2020-08-05 11:50:00 Proceeding
Załącznik_1b.xls xls 625.5 2020-08-05 11:50:00 Proceeding
Załącznik_8_Pełnomocnictwo.doc doc 35.5 2020-08-05 11:50:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1139.53 2020-08-14 10:08:09 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 229.3 2020-09-08 12:12:40 Public message
wynik platforma.pdf pdf 191.63 2020-09-25 10:10:16 Public message
wynik platforma.pdf pdf 191.77 2020-10-01 12:04:41 Public message

Announcements

2020-10-01 12:04 Agnieszka Zagórniak W załączeniu ogłoszenie wyniku postępowania dla zamówienia częściowego nr 2 - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.

wynik platforma.pdf

2020-09-25 10:10 Agnieszka Zagórniak W załączeniu ogłoszenie wyniku postępowania dla zamówienia częściowego nr 1 - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów.

wynik platforma.pdf

2020-09-08 12:12 Małgorzata Augustyniak W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2020-08-14 10:08 Małgorzata Augustyniak W załączeniu odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r."

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1362